Òrgans de control

© Parlament de Catalunya

L'actuació de la CCMA respon, com a òrgans externs, davant la Comissió de Control Parlamentari i davant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Comissió de Control Parlamentari

La Comissió de Control Parlamentari de la CCMA és una comissió creada per llei que exerceix el control parlamentari sobre la CCMA i les seves empreses filials. Aquesta comissió disposa que els diputats poden formular preguntes per respondre oralment o per escrit al president del Consell, com a màxim responsable de l'entitat. Les preguntes que cal respondre oralment se substantivaran en les reunions de la Comissió, que tenen lloc al Parlament de Catalunya, aproximadament un cop al mes, seguint els procediments establerts pels articles 173 i següents del reglament de la cambra. El nombre màxim de preguntes a què s'haurà de respondre en cada sessió serà fixat per la mesa. 

La llei també estableix que els òrgans de la CCMA als quals el Parlament requereixi una informació no es poden negar a facilitar-l'hi, sempre que sigui d'interès i estigui relacionada amb la funció de control. En el cas que donar aquesta resposta pugui suposar un perjudici per als interessos de la Corporació, el requeriment s'haurà de substituir per una compareixença a la Comissió de Matèries Secretes o Reservades.

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

El CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya) és un ens públic independent amb competències sobre els continguts del sector audiovisual a Catalunya creat per llei l'any 2000 amb la voluntat de ser un referent social de prestigi i de vetllar per la qualitat i el rigor dels mitjans audiovisuals que emeten a Catalunya, i per tant de les empreses filials de la CCMA responsables de l'emissió de continguts a través de televisió, ràdio i internet. 

Com a òrgan que vetlla pel compliment de la normativa reguladora de l'audiovisual i en particular del pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament, el CAC pot demanar informes i compareixences als diferents òrgans de la CCMA amb l'objectiu d'estudiar fets concrets i de poder garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans públics. Entre les seves funcions, el CAC també vetlla pel compliment del pluralisme lingüístic, de la normativa sobre el català i l'aranès, de la legislació sobre protecció dels infants i els adolescents i de la legislació sobre publicitat.