Pla d'activitats i pressupost

D'acord amb l'equip directiu de les seves empreses filials, la CCMA elabora anualment un document que acompanya els pressupostos, on es resumeixen els objectius i els diferents projectes que, d'acord amb les necessitats concretes de cada empresa, es desenvoluparan durant l'any següent. Un cop aprovat pel Consell de Govern, el pla d'activitats s'envia al govern de la Generalitat.

Pla d'activitats 2015

Pressupostos 2015