Missió i principis

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat va néixer el 30 de maig del 1983, amb l'aprovació per unanimitat de totes les forces polítiques del Parlament d'una llei que es convertia en una de les primeres lleis aprovades per la cambra catalana.

L'exigència a què són sotmesos els mitjans de 3Cat queda palesa tant en els criteris per al compliment de la seva missió de servei públic com en els principis inspiradors i les línies d'actuació de la programació, establerts a la llei 11/2007 d'11 d'octubre del 2007.

Finalment, el Llibre d'estil, aprovat pel Consell de Govern del 28 de juliol del 2010, recull les directrius per a la producció i difusió de continguts dels mitjans audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, així com els valors i principis de servei públic, compromís amb el país, qualitat de continguts, i transparència i eficiència en la gestió.

Missió i funcions de servei públic

3Cat té la missió d'oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana. La producció i difusió d'aquest servei es gestionarà amb criteris d'eficiència i buscant la màxima acceptació per part del públic.

Així doncs, ajudar a la consolidació i expansió de la llengua, la cultura, la identitat i la projecció internacional de Catalunya, reflectint la diversitat de la nostra societat actual, és un dels objectius principals de 3Cat.

3Cat ha de reforçar la presència dels seus mitjans en tot el territori d'àmbit lingüístic català i ha de mantenir funcions de promoció de diferents àrees socials i econòmiques, amb una cooperació primordial amb el sistema educatiu. Ha de promoure el desenvolupament de la indústria audiovisual catalana, tot fomentant les produccions audiovisuals en català. També ha d'impulsar l'oferta de continguts a través dels nous mitjans de comunicació social i de les noves tecnologies, com la ràdio i la televisió digital, internet o telefonia mòbil.

Totes aquestes funcions s'han d'acomplir sent un model de referència de qualitat i innovació.

Principis generals de la programació

  1. Els principis inspiradors i les línies d'actuació de la programació de servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat són, a més dels que estableix la legislació aplicable en matèria de comunicació audiovisual, els que fixen el Mandat marc i el contracte programa.
  2. La programació de servei públic dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat ha de ser plural per tractar de satisfer les necessitats del conjunt de la població. Tots els canals i els serveis considerats de servei públic són de lliure accés.
  3. La llengua institucional per prestar el servei públic de comunicació audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat és el català.