Òrgans de govern

© Parlament de Catalunya

La Corporació s'estructura en dos òrgans: el Consell de Govern i el president o presidenta, i el Consell Assessor de Continguts i de Programació.

Consell de Govern

El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la CCMA. Es compon de set membres, a partir d'una llista de candidats amb mèrits professionals rellevants que el Parlament de Catalunya envia al Consell de l'Audiovisual (CAC), i sobre els quals el CAC emet un informe relatiu a la seva idoneïtat, que és remès al Parlament. Finalment, els consellers són escollits per majoria de dos terços per la cambra. Si en una primera votació no s'obté la majoria de dos terços, són elegits per majoria absoluta en una segona votació. 

Es reuneix en sessió ordinària com a mínim quatre vegades al mes i també en casos d'urgència, segons el parer del president o presidenta, o quan ho demani una tercera part dels seus membres. Els acords del Consell s'adopten per majoria dels membres de dret, excepte en aquells casos en què la llei de la CCMA exigeix una majoria qualificada de dues terceres parts. El Consell de Govern pot dotar-se d'una vicepresidència, que pot exercir les funcions delegades que el president o presidenta consideri pertinents. 

El mandat dels membres del Consell té una durada de sis anys. Entre les seves competències, que es descriuen a l'article 11 de la llei de la CCMA, hi ha establir les directius perquè la programació compleixi la missió de servei públic que té encomanada, d'acord amb el contracte programa, i aprovar l'avantprojecte de pressupost, la proposta de contracte programa, el pla d'activitats, la memòria anual, les directrius sobre les emissions de publicitat, les plantilles, les retribucions del personal i l'organigrama, tant de la Corporació com de les seves empreses, atenent criteris d'igualtat entre homes i dones.

El president o presidenta

El president o presidenta del Consell representa la CCMA en tota mena d'actes públics davant el Parlament, el govern i les institucions representatives. Exerceix la direcció executiva ordinària de la Corporació i vetlla perquè s'executin les decisions que pren el Consell de Govern. 

Entre altres funcions, el president o presidenta convoca i presideix les sessions del Consell, i dirimeix, amb el seu vot de qualitat, les votacions en què hi ha un empat. A més, respon les preguntes de la comissió parlamentària de control i requereix al Consell Assessor de Continguts i de Programació els informes preceptius i els que consideri pertinent sol·licitar-li. 

Actua com a òrgan de contractació de la Corporació, autoritza els pagaments i despeses i, juntament amb els altres membres del Consell, elabora la proposta del contracte programa. També garanteix que la programació s'ajusti a les directrius aprovades pel Consell de Govern, nomena i cessa el personal directiu, i proposa les plantilles, els organigrames i el règim de retribució, tant de la Corporació com de les empreses filials. L'elaboració de la memòria anual, del pla d'activitats i dels plans d'actuació del grup també forma part de les seves funcions.

El Consell Assessor de Continguts i de Programació

És l'òrgan assessor de la CCMA en matèria de programació i de continguts. Assisteix el Consell de Govern i el president o presidenta en la definició i avaluació de les polítiques i les estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la Corporació. 

L'integren setze membres, elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut, que representen la pluralitat de la societat catalana. Com a mínim, hi han d'estar representats els sectors professionals, educatius, les associacions cíviques, culturals i d'usuaris, i els treballadors de la CCMA. El mandat dels seus membres s'ha de renovar cada quatre anys.

Finançament

El pressupost de la CCMA s'ha d'ajustar al que fixen la llei de pressupostos i la llei de finances públiques de Catalunya, i també a les singularitats que estableix la mateixa llei de la CCMA. S'ha d'elaborar i gestionar d'acord amb els principis d'equilibri pressupostari. Un cop tramès al govern català, l'avantprojecte de pressupost de la Corporació i de les empreses filials serà integrat en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

La necessitat de definir explícitament la funció de servei públic de la CCMA, juntament amb la seva situació econòmica i financera, va portar el Parlament de Catalunya a considerar que calia garantir un marc de finançament estable i de sanejament econòmic per als mitjans de la CCMA basat en un contracte programa plurianual que n'especifiqués els objectius. 

El finançament de l'ens i de les filials va a càrrec del pressupost general de la Generalitat, a través d'aportacions o crèdits, i mitjançant els ingressos i rendiments de les seves activitats. Així, les empreses filials poden cofinançar-se a través de la comercialització dels seus productes i, de forma limitada, a través de la participació en el mercat publicitari. La gestió pressupostària i financera de la CCMA i de les empreses filials està sotmesa, periòdicament, a sistemes de control parlamentari.