Pla de Diversitat

Contribuir activament a la inclusió i la cohesió social del país amb el català com a llengua comuna forma part de la missió de 3Cat i dels seus mitjans. Per fer-ho, cal arribar a tota la ciutadania i entendre-la en la seva diversitat per ser capaços de generar referents efectius en la societat actual. I, dins de la diversitat, és imprescindible promoure i respectar la igualtat real i efectiva entre homes i dones, tant dins com fora de l'organització.

3Cat disposa d'un Pla de Diversitat que ha de contribuir a la transformació de l'organització perquè l'estructura interna sigui més diversa i també per oferir a la ciutadania continguts més representatius de la diversitat de la societat actual. La diversitat d'orígens i ètnica, la funcional i també la diversitat sexual, d'edat i estètica centren el contingut del Pla de Diversitat que integra la igualtat de gènere de manera transversal en totes les seves mesures i accions.

Davant d'una societat cada cop més diversa, el Pla de Diversitat ha de contribuir a fer de 3Cat, en els seus continguts i estructures, una plataforma més representativa de la pluralitat canviant de la societat catalana i fomentar la cohesió social i l'ús del català.

Per això, el Pla de Diversitat de 3Cat té com a objectius afavorir la comprensió i el coneixement intern en relació amb la diversitat, promoure més continguts representatius de la diversitat i més reflexió al voltant d'aquesta realitat; avançar progressivament cap a una major diversitat en la plantilla, així com avaluar millor la presència de la diversitat, en termes quantitatius i qualitatius.

Pla de Diversitat de 3Cat
Consulta el Pla de Diversitat de 3Cat (PDF).