Canal ètic

L'entitat de dret públic Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses filials Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA i TVC Multimèdia, SL, així com la Fundació La Marató de TV3 mantenen un ferm compromís amb l'actuació basada en els principis de respecte, integritat, transparència, excel·lència, professionalitat, confidencialitat i responsabilitat social.

Aquest compromís s'ha traduït en la progressiva implementació a l'organització de sistemes operatius i de gestió tendents a promoure una cultura corporativa de respecte a la legalitat i a aquests principis entre el seu personal, amb l'aprovació, entre d'altres, d'un model de prevenció i detecció de delictes, d'una política anticorrupció, d'un procediment de detecció i gestió de conflictes d'interessos o d'un pla de mesures antifrau.
 

En aquest àmbit, l'entitat és plenament conscient que la col·laboració de les persones vinculades amb l'entitat és transcendent per tal de prevenir conductes irregulars i, en cas que es produeixin, poder-les detectar i gestionar amb la màxima antelació, amb l'objectiu de pal·liar les eventuals conseqüències negatives per a la mateixa entitat o per a tercers i, per aquest motiu, la CCMA i la Fundació també declaren el seu compromís amb l'establiment de mecanismes que permetin comunicar i gestionar les informacions en relació amb els riscos de conductes contràries a la normativa ètica.
 

El canal ètic és un sistema a través del qual les persones vinculades a l'entitat poden comunicar conductes constitutives d'infraccions del dret de la Unió Europea o constitutives de delicte o d'infracció administrativa greu o molt greu, en compliment de la llei 2/2023 de 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
 

El canal ètic garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions que s'hi efectuïn. La Corporació garantirà la indemnitat i protecció de les persones denunciants, tal com preveu la llei 2/2023 i el procediment de gestió.
 

També és possible denunciar una conducta infractora de forma externa als organismes competents, que en el cas de la Corporació és l'Oficina Antifrau de Catalunya https://www.antifrau.cat/

Anar al contingut