Col·laboració amb entitats i projectes internacionals

El compromís amb la societat és una constant en totes les activitats de la Corporació. Ho és en els continguts, amb el tractament equilibrat i rigorós de les informacions i amb l'especial atenció al pluralisme i la diversitat, i també més enllà de la pantalla i de l'antena. 

El servei públic i la vinculació amb el territori i amb els ciutadans s'estén a tots els vessants d'actuació de la CCMA. És amb aquesta voluntat que manté lligams estrets amb el teixit associatiu, d'entitats i institucions del país. Col·labora activament en els àmbits cívic, social, esportiu, del món universitari i de la recerca, i sobretot en el foment de la cultura. També dóna suport a tota mena d'esdeveniments culturals com ara festivals de cinema, de música, de teatre o de dansa.

És especialment rellevant el paper de la Corporacíó en la indústria audiovisual. Motor del sector a Catalunya, la CCMA ha estat la base sobre la qual s'ha conformat un teixit empresarial sòlid i competitiu. Els acords amb companyies de producció han dotat de finançament i de finestres de difusió a centenars de creacions i han estat essencials a l'hora de crear un sector audiovisual potent i, ara ja, internacionalitzat.

Els nivells de col·laboració que s'estableixen amb institucions, entitats i associacions són diversos: patrocinis, mecenatges, col·laboracions habituals i participació en projectes concrets, entre d'altres.

Esdeveniments culturals

Participació en projectes de recerca i innovació tecnològica

La missió de la CCMA explicita la voluntat de ser model de referència de qualitat i innovació. Donant resposta a aquest mandat, ha participat en molts projectes de recerca, tant nacionals com europeus, de manera que s'ha consolidat una xarxa de socis col·laboradors d'abast continental. Recollint aquesta tradició, la CCMA promou la seva participació en projectes de recerca de caràcter tecnològic en els camps de la producció audiovisual, les comunicacions, la distribució de continguts i la millora en l'accessibilitat als productes audiovisuals.

Actualment, la CCMA participa de manera activa en dos projectes catalans, ViVIM i PICAE, dins de l'àmbit de la Comunitat RIS3CAT Media cofinançada per ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de Catalunya. Alhora també col·labora en el projecte REMISS finançat pel subprograma Proyectos Líneas Estratégicas pertanyent al Ministeri de Ciencia e Innovació.

PICAE

El projecte PICAE (Publicació Intel·ligent de Continguts Audiovisuals i Editorials) desenvolupa nous models i eines analítiques de recomanació de continguts amb l'objectiu de millorar l'experiència d'usuari, basada en el seu perfil i en el seu entorn, així com el nivell de satisfacció i fidelització, incorporant també l'objectiu del respecte per la ètica en la recomanació. Aquestes noves eines suposen un salt qualitatiu en l'estat de l'art de la recomanació de televisió i continguts editorials.

D'altra banda, el projecte també millora l' índex de consum digital d'aquests continguts en base a la identificació de productes que demanen aquestes noves formes de consum i com s'han de produir, distribuir i promocionar per tal de respondre a les necessitats d'aquest mercat emergent.

El principal repte del projecte PICAE és resoldre dos aspectes diferenciadors respecte d'altres solucions ja existents com són: continguts molt variats i dinàmics que requereixen una anàlisi en temps real de la recomanació i la poca informació disponible sobre l'usuari, que en aquest àmbit es mostra reticent a registrar-se, fet que en dificulta la identificació en el consum multidispositiu.

En el projecte hi participen la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) , la Universitat de Barcelona (UB) , Eurecat, que coordina el projecte a través de la seva Unitat de Big Data & Data Science , la Unitat de Tecnologies Audiovisuals i el Departament de Consultoria , Enciclopèdia Catalana , Nextret , BMAT Licensing, Connociam Consulting, Rebold Marketing and Communication i Edició de Premsa Periòdica ARA.

Per més informació podeu consultar https://comunitatmedia.cat/en/portfolio/picae-project/

Aquest projecte està cofinançat per ACCIÓ segons resolució EMC/1689/2018.

logo d'Acció
VIVIM

El projecte ViVIM (Visió per computador per Vídeo Immersiu Multiplataforma) crea un nou format audiovisual basat en vídeo omnidireccional. Es pot veure tant en dispositius de realitat virtual, com en tauletes o el televisor tradicional.

El projecte s'enfoca a la producció de vídeo en diferit i a la producció en directe. Per fer-ho, cal adaptar la tecnologia i el llenguatge cinematogràfic perquè tingui en compte les possibilitats de les pantalles immersives. Es vol potenciar l'impacte del projecte perquè tingui una incidència en l'ecosistema dels creadors, distribuïdors i consumidors de contingut.

La participació de TV3 consisteix en l'aportació dels requeriments tècnics i artístics, així com la definició de les eines que permetran potenciar la creació, distribució i consum de continguts audiovisuals immersius i interactius. Alhora TV3 també col·labora en la coordinació, el desplegament i l'execució dels pilots del projecte, oberts al consum públic, que ajuden a analitzar i mesurar els resultats amb l'objectiu de maximitzar l'impacte en el sector audiovisual.

El consorci del projecte està format per i2Cat, que coordina el projecte, el Centre de Visió per Computador (CVC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Visyon i Eurecat.

Per més informació podeu consultar https://comunitatmedia.cat/en/portfolio/vivim-project/

Aquest projecte està cofinançat per ACCIÓ segons resolució EMC/1689/2018.

logo d'Acció
REMISS

L'objectiu del projecte REMISS és desenvolupar una metodologia per reduir la desinformació difosa sobre grups vulnerables i estigmatitzats.

La generació i la difusió de desinformació són part d'un fenomen generalitzat que afecta l'intercanvi i la difusió de continguts a les xarxes socials. Són ben coneguts els problemes que genera aquest fenomen des de l'augment de la desconfiança generalitzada per part de la societat fins a l'agudització dels mecanismes de polarització social o estigmatització dels col·lectius vulnerables. Aquesta situació ha superat l'àmbit merament professional, tant dels professionals de la investigació com del periodisme, i l'amenaça de la generació i la difusió de continguts i notícies falses és un fenomen ja interioritzat per una gran majoria de la societat. L'objectiu del projecte és comprendre i reduir la generació i difusió de notícies falses, punt clau per desenvolupar polítiques i accions ben fonamentades per a la seva detecció i reducció de la propagació.

Membres del projecte: Eurecat, Esade, Universitat de València, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Computer Vision Center, Verificat.

Projecte finançat a través de la convocatòria Projectes d'I+D+i “Línies Estratègiques” Convocatòria 2021 de l'Agència Estatal d'Investigació (Ministeri de Ciència i Innovacio) i la Unió Europea NextGenerationEU / FEDER.

logo de FEDER

La CCMA sempre ha estat capdavantera en la millora i implementació dels serveis avançats d'accessiblitat i ja ha participat en diversos projectes d'aquest àmbit, alguns d'ells també finançats per la UE, com els projectes DTV4all, HBB4all, EasyTV i ImAc

La CCMA lidera el consorci europeu d'assessorament per a la implantació de la TDT a les televisions públiques de Colòmbia

La CCMA forma part del consorci internacional que ha guanyat la licitació pública convocada per la UE per impulsar el pas de la televisió analògica a la televisió digital a Colòmbia. Hi col·labora juntament amb l'empresa catalana BAa Consultors i Persidera SpA, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Una delegació de professionals de la CCMA és responsable de la formació en aspectes clau per a la migració cap a la TDT en formacions que tenen lloc a Colòmbia i a Catalunya en diferents fases, al llarg del 2017 i el 2018.

Implantació de la TDT a les televisions públiques de Colòmbia

La CCMA participa en el projecte de la UE per a impulsar la TDT a la televisió pública de Colòmbia

Una delegació de professionals de la CCMA, ha viatjat a Colòmbia com a responsable de la formació en aspectes clau per a la migració cap a la TDT. La Corporació, en un projecte liderat pel Departament d'Estratègia Corporativa i Recursos Humans, forma part del consorci internacional que ha guanyat la licitació pública convocada per la UE per impulsar el pas de la televisió analògica a la televisió digital a Colòmbia.

El desembre de 2016, la Unió Europea va adjudicar al consorci liderat per l'empresa catalana BAa Consultors, Persidera SpA (Itàlia) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament el contracte per “contribuir a la migració de la televisió analògica a la televisió digital terrestre a Colòmbia, fent servir l'estàndard DVB-T2, assegurant l'aprofitament dels avantatges comparatius que ofereix aquesta tecnologia, brindant una televisió de qualitat i promovent la utilització de la xarxa pública com a instrument que genera noves oportunitats per promoure la cohesió social i territorial, la innovació i el desenvolupament econòmic del país”. El projecte del consorci integrat per la CCMA competia amb altres operadors i empreses del sector audiovisual espanyol i europeu.

El contracte per a la implementació del projecte finalitza al maig del 2018 i durant aquest període una delegació colombiana formada per professionals de la Ràdio Televisió Nacional de Colòmbia-RTVC i Canals Públics Regionals, el Ministeri de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, l'Autoritat Nacional de Televisió, l'Agència Nacional de l'Espectre i la Comissió de Regulació de Comunicacions-CRC, han visitat TV3 per desenvolupar la segona fase de la formació. Per part de la CCMA, en el conjunt del projecte hi ha intervingut una trentena de professionals que han participat en les diferents etapes.

La TDT, un impuls econòmic a Colòmbia

L'objectiu general d'aquesta iniciativa correspon a l'enfortiment de sector de la televisió de Colòmbia, a través de la transferència de coneixement i tecnologia en el marc del procés de migració cap a la televisió digital terrestre, per tal de promoure la innovació i el desenvolupament econòmic del país. Amb aquest objectiu, el projecte dona suport principalment a les entitats públiques colombianes relacionades, tant a nivell nacional com regional, per dotar Colòmbia de les eines, el coneixement tècnic, regulador i de desenvolupament de continguts de qualitat que portin a l'encesa de la TDT i l'apagada de la televisió analògica sense traumatismes i aprofitant de la millor manera els avantatges de l'estàndard Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T2) en la posada en marxa de la televisió digital a Colòmbia.

Totes les parts implicades han coincidit a valorar l'experiència com a molt enriquidora i positiva.