La Generalitat aprova el Pla Director de l'aeròdrom d'Alfés

Després de les reunions amb els ajuntaments i amb el Comitè d'Usuaris de l'aeròdrom d'Alfés, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el Pla Director de l'aeròdrom, que defineix les directrius per a l'ordenació de la seva estructura, en planifica el desenvolupament i en delimita la zona de servei fins a l'any 2015. El Pla director s'ajusta a les necessitats expressades pels usuaris a les reunions prèvies i també a les necessitats del seu entorn.
La Generalitat aprova el Pla Director de l'aeròdrom d'Alfés
Alfés

La Generalitat aprova el Pla Director de l'aeròdrom d'Alfés

Després de les reunions amb els ajuntaments i amb el Comitè d'Usuaris de l'aeròdrom d'Alfés, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el Pla Director de l'aeròdrom, que defineix les directrius per a l'ordenació de la seva estructura, en planifica el desenvolupament i en delimita la zona de servei fins a l'any 2015. El Pla director s'ajusta a les necessitats expressades pels usuaris a les reunions prèvies i també a les necessitats del seu entorn.
Actualitzat
Mitjançant aquestes reunions, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha pogut conèixer de primera mà quines eren les necessitats reals tant dels usuaris com dels municipis de l'entorn. D'altra banda, el procés d'elaboració del Pla Director de l'aeròdrom s'ha cenyit als criteris mediambientals i de sostenibilitat que han de prevaler en aquest tipus d'actuacions. Així, i per garantir-ho segons els criteris urbanístics i mediambientals establerts, el desenvolupament d'aquest Pla requereix la tramitació prèvia del Pla Especial Urbanístic corresponent, sense perjudici de l'adaptació del plantejament urbanístic general. Pel que fa al medi ambient, el Pla descriu l'obligatorietat de sotmetre els projectes d'execució a l'avaluació d'impacte ambiental, tal com està establert a la normativa vigent. L'aeròdrom d'Alfés té una superfície de 99,35 hectàrees. El nou Pla Director determina que d'aquestes, un total de 67,03 hectàrees, es destinaran al moviment d'aeronaus (per als moviments d'aterratge, enlairament i circulació dels aparells), 5,70 hectàrees es destinen a les activitats aeroportuàries (infraestructures per a l'intercanvi modal entre el transport aeri i els accessos terrestres) i 26,62 hectàrees per a la zona de reserva aeroportuària (espai destinat a una possible ampliació de l'aeròdrom): El camp de vol consta d'una pista, un carrer de rodadura i una franja de seguretat. A banda, també inclou una plataforma per a l'estacionament de les aeronaus, situada a nivell del centre de les capçaleres de la pista i davant d'on se situarà la futura terminal. Pel que fa a les instal·lacions, d'una banda hi ha el conjunt d'instal·lacions radioelèctriques i visuals que serveixen de guia en aterratges, enlairaments i establiment de rutes. D'altra banda, hi ha les instal·lacions auxiliars, com els vials interiors i d'estacionament, així com l'enllaç d'aquest espai amb la terminal, d'accés restringit. Amb les directrius que marca el Pla Director, la Generalitat de Catalunya ha volgut donar resposta a les necessitats i garantir la potenciació de l'aeròdrom mitjançant la provisió d'espais per a les activitats i serveis que garanteixin una oferta atractiva i adequada fins l'any 2015. L'aeròdrom d'Alfés, del qual la Generalitat de Catalunya en té la titularitat, té un trànsit d'aeronaus d'aviació general. De categoria OACI (Organització d'Aviació Civil Internacional) 3-C, la majoria dels seus usuaris provenen de vols privats i esportius. Actualment consta d'una única pista (de 1.500 m X 30 m, amb una franja de vol de 1.620 m X 300 m) i un carrer de sortida ràpida (160 m X 10 m). També té una plataforma de 600 m2 per a l'estacionament d'aeronaus de capacitat insuficient per a la demanda prevista. També disposa d'una zona d'aviació general amb dos hangars.