El Parlament català aprova per unanimitat la primera Llei d'Empreses d'Inserció de l'Estat

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d'Empreses d'Inserció, la primera a l'Estat que promou la inserció laboral de persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'arribar a aquesta situació, per tal d'aconseguir la seva total integració. La llei és el resultat d'una ponència de tots els grups polítics de la cambra catalana amb l'impuls de CiU, que ja va plantejar en el marc de l'Estat una regulació legal en els mateixos termes que va ser rebutjada al Congrés dels Diputats amb els vots del PP.
El Parlament català aprova per unanimitat la primera Llei d'Empreses d'Inserció de l'Estat
Inserció

El Parlament català aprova per unanimitat la primera Llei d'Empreses d'Inserció de l'Estat

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d'Empreses d'Inserció, la primera a l'Estat que promou la inserció laboral de persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'arribar a aquesta situació, per tal d'aconseguir la seva total integració. La llei és el resultat d'una ponència de tots els grups polítics de la cambra catalana amb l'impuls de CiU, que ja va plantejar en el marc de l'Estat una regulació legal en els mateixos termes que va ser rebutjada al Congrés dels Diputats amb els vots del PP.
Actualitzat
La Llei d'Empreses d'Inserció delimita les situacions que requereixen adoptar mesures d'inserció laboral, defineix les característiques que ha de tenir una empresa d'inserció, regula les activitats que s'han de desenvolupar en els processos d'inserció en aquestes empreses i determina els requisits necessaris i els procediments que cal portar a terme per incorporar les persones afectades per situacions d'exclusió a les empreses d'inserció. Els beneficiaris previstos a la llei de les actuacions d'inserció són persones amb disminució física, psíquica i/o sensorial; persones destinatàries de la renda mínima d'inserció o que, amb motiu de no complir els requisits necessaris, no hi poden accedir; joves majors de 18 anys i menors de 30 provinents d'institucions de protecció de menors; persones amb problemes de drogaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació; interns de centres penitenciaris als quals es permeti accedir a una ocupació i persones que es trobin en situacions que en un futur puguin conduir a l'exclusió social. La llei també estableix un registre d'empreses d'inserció de Catalunya ja que, segons el portaveu adjunt de CiU al Parlament, Enric Millo, "en l'actualitat no es disposa del nombre exacte de les empreses d'inserció que hi ha a Catalunya" i les úniques estimacions es basen en el cens d'empreses col·laboradores d'inserció de la renda mínima d'inserció, actualment 91, i de les entitats més representatives del sector. Actualment, algunes de les empreses d'inserció laboral que treballen a Catalunya estan associades amb entitats com l'Associació Empresarial d'Iniciativa Social de Catalunya (AEISC), que agrupa 31 entitats; la Federació Catalana pro Persones amb Disminució Psíquica (APPS), que agrupa 45 centres especials de treball; l'Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES), que acull 26 entitats, i la Coordinadora Catalana d'Empreses d'Inserció (ACEI), que agrupa 22 entitats.