Aprovats els decrets d'alteració dels termes municipals de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona

Aprovats els decrets d'alteració dels termes municipals de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona

Aprovats els decrets d'alteració dels termes municipals de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona

ACN Barcelona.-El Govern ha aprovat dos decrets pels quals s'aprova l'alteració dels termes municipals de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona d'una banda i dels termes municipals de Llobera i d'Olius d'una altra. El primer afecta l'àmbit de l'enclavament territorial del municipi de Barcelona situat entre els termes municipals de Sant Feliu de Llobregat i de Sant Cugat del Vallès. En concret, la modificació consistirà en l'agregació d'aquest enclavament al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat i en la consegüent segregació i agregació de territori al terme municipal de Barcelona. Els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i de Barcelona, mitjançant acords dels plens de 29 de gener i 27 de febrer de 2015, respectivament, van aprovar la procedència de l'alteració. El segon decret afecta els termes municipals de Llobera i d'Olius i en concret la modificació, que afecta l'indret conegut com a Camp del Fuster, dona resposta a la voluntat dels dos ajuntaments d'ajustar la línia de terme a la realitat urbanística municipal existent.

El Govern ha aprovat aquestes alteracions d'acord amb els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s'ha tingut en compte que hi ha consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o aconsellable l'alteració dels termes i que ambdós ajuntaments hi han adoptat acords favorables.El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge efectuarà la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l'altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l'alteració.La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.