• Informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pel personal

  • Llistes de personal laboral que, eventualment, es creïn per accedir als processos de formació i promoció professional dins de la CCMA

  • Relació de llocs de treball (RLT) i contractes temporals no vinculats a la RLT

  • Convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal

  • Nombre de persones en situació d'alliberació sindical del mitjà televisió de la CCMA

  • Documentació corresponent als marcs laborals de la CCMA, SA (mitjà televisió i mitjà ràdio)

Anar al contingut