Anar a la navegació principal
Logotip Pla Igualtat i Pla Diversitat

Igualtat i diversitat

Contribuir activament a la inclusió i la cohesió social del país amb el català com a llengua comuna és una part essencial de la missió de 3Cat i dels seus mitjans. Som conscients que cal arribar a tota la ciutadania i entendre-la en la seva diversitat per ser capaços de generar referents efectius en la societat actual. I, dins de la diversitat, és imprescindible promoure i respectar la igualtat real i efectiva entre homes i dones, tant dins com fora de l'organització.

3Cat disposa d'un pla de diversitat i d'un pla d'Igualtat per contribuir a la transformació de l'organització i, d'una banda, facilitar que l'estructura interna sigui més diversa i, de l'altra, oferir a la ciutadania continguts més representatius de la pluralitat social actual. La diversitat d'orígens i ètnica, la funcional i també la diversitat sexual, d'edat i estètica, centren el contingut del “Pla de diversitat” que integra la igualtat de gènere de manera transversal en totes les seves mesures i accions.

En aquest sentit, amb el “Pla d'igualtat”, 3Cat declara el seu compromís en l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, així com l'impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real al sí de l'organització, i estableix la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la seva política corporativa de Recursos Humans, d'acord amb la definició de l'esmentat principi que estableixen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, i la Llei 17/2015 de 21 de juliol, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Documents relacionats