Anar a la navegació principal
Logotip control i avaluació

Pla d'igualtat

Amb aquest Pla d'Igualtat, 3Cat declara, el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, així com en l'impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de la nostra Organització, i estableix la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la seva política corporativa de Recursos Humans, d'acord amb la definició de l'esmentat principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, així com la Llei 17/2015 de 21 de juliol, per a la igualtat efectiva de dones i homes.