Com es poden obtenir fins a 14 punts en les PAU?

Des del 2010, la nota d'admissió màxima que poden obtenir els estudiants per entrar a la universitat és de 14 punts. Com s'obtenen? 10 punts de la fase general de selectivitat més 4 punts addicionals corresponents a la fase específica, que és voluntària.
Com es poden obtenir fins a 14 punts en les PAU?
Barcelona

Com es poden obtenir fins a 14 punts en les PAU?

Des del 2010, la nota d'admissió màxima que poden obtenir els estudiants per entrar a la universitat és de 14 punts. Com s'obtenen? 10 punts de la fase general de selectivitat més 4 punts addicionals corresponents a la fase específica, que és voluntària.
Redacció Actualitzat
Examen de selectivitat.
Examen de selectivitat.
Des del 2010, la nota d'admissió màxima que poden obtenir els estudiants per entrar a la universitat és de 14 punts. Com s'obtenen? 10 punts de la fase general de selectivitat més 4 punts addicionals corresponents a la fase específica, que és voluntària.

En la fase general, els alumnes s'examinen de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o història de la filosofia i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant. Cada un d'aquests exàmens es puntua entre 0 i 10 i la nota de la fase general de la selectivitat és la mitjana aritmètica de les notes dels exàmens. Aquesta nota és la que pondera, si no es fan les específiques, amb la nota mitjana del batxillerat, sempre i quan sigui almenys 4. I és que la proporció de la la nota de tall és: 40% la nota de la fase general i 60% la nota mitjana del batxillerat.

En la fase específica, cada estudiant es pot examinar d'un màxim de tres matèries de modalitat, com Biologia, Cultura Audiovisual, Dibuix tècnic, Economia de l'empresa, Història de l'art, Llatí, Matemàtiques, Química o Llatí, entre d'altres. Aquestes assignatures només serveixen per pujar nota i si no s'aprova, no es té en compte a l'hora de calcular la nota d'accés de les PAU. Cada matèria s'examina per separat de 0 a 10 i per superar-la s'ha de treure 5 o més. Els alumnes procedents d'estudis de FP, a més, poden presentar-se a la fase específica voluntària de selectivitat per a millorar la seva qualificació d'admissió fins a 4 punts més.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Ara bé, només s'agafen les dues millors notes de les tres. Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. La nota final, doncs es calcula: Nota d'accés + primera especifica + segona específica i d'aquesta manera es pot arribar als 14 punts.