Col·laboració amb entitats i projectes internacionals

El compromís amb la societat és una constant en totes les activitats de la Corporació. Ho és en els continguts, amb el tractament equilibrat i rigorós de les informacions i amb l’especial atenció al pluralisme i la diversitat, i també més enllà de la pantalla i de l’antena. 

El servei públic i la vinculació amb el territori i amb els ciutadans s’estén a tots els vessants d’actuació de la CCMA. És amb aquesta voluntat que manté lligams estrets amb el teixit associatiu, d’entitats i institucions del país. Col·labora activament en els àmbits cívic, social, esportiu, del món universitari i de la recerca, i sobretot en el foment de la cultura. També dóna suport a tota mena d’esdeveniments culturals com ara festivals de cinema, de música, de teatre o de dansa.

És especialment rellevant el paper de la Corporacíó en la indústria audiovisual. Motor del sector a Catalunya, la CCMA ha estat la base sobre la qual s’ha conformat un teixit empresarial sòlid i competitiu. Els acords amb companyies de producció han dotat de finançament i de finestres de difusió a centenars de creacions i han estat essencials a l’hora de crear un sector audiovisual potent i, ara ja, internacionalitzat.

Els nivells de col·laboració que s’estableixen amb institucions, entitats i associacions són diversos: patrocinis, mecenatges, col·laboracions habituals i participació en projectes concrets, entre d’altres.

Esdeveniments culturals

Participació en projectes europeus de recerca tecnològica

La missió de la CCMA explicita la voluntat de ser model de referència de qualitat i innovació. Donant resposta a aquest mandat, ha participat en molts projectes de recerca, tant nacionals com europeus, de manera que s’ha consolidat una xarxa de socis col•laboradors d’abast continental. Recollint aquesta tradició, la CCMA promou la seva participació en projectes de recerca de caràcter tecnològic en els camps de la producció audiovisual, les comunicacions, la distribució de continguts i la millora en l'accessibilitat als productes audiovisuals.

A l'actualitat, la CCMA concentra les activitats en els projectes TV-RING i HBB4ALL, subvencionats per la Unió Europea. D’una banda, la implicació en el projecte TV-RING permetrà la creació de pilots per experimentar en els nous models d’interactivitat de la televisió connectada. De l’altra, la participació en el projecte HBB4ALL està orientada a la creació d’aplicacions que explorin millores en l'accessibilitat als mitjans de comunicació amb la utilització eficaç de la norma HbbTV en la televisió connectada.

TV-RING

La CCMA participa en el projecte europeu TV-RING realitzant un pilot de televisió interactiva HbbTV (vídeo sota demanda, transmissió en directe...). Aquest pilot consistirà en el desenvolupament de serveis de televisió connectada amb HbbTV, la transmissió de continguts en alta definició en xarxes de gran capacitat i el consum de vídeo des de diverses càmeres i punts de vista. Un cop finalitzat el pilot, es preveu que els serveis més interessants es posin a disposició de tot el públic que tingui un aparell de televisió HbbTV a casa.

TV-RING també crearà un fòrum professional, l’Open Connected TV Forum, dirigit a tots els actors implicats en el sector, fabricants, desenvolupadors d’aplicacions, operadors, indústria audiovisual i indústria de telecomunicacions. La seva missió serà impulsar l’estàndard global de televisió híbrida HbbTV per tot el món.

El projecte, finançat en part per la Unió Europea, està integrat per vuit socis de diferents procedències: alemanys, holandesos, belgues i catalans. Destaquen especialment les televisions públiques de Berlín-Brandenburg, Holanda i Catalunya, on es realitzen tres projectes pilot de televisió interactiva. Els socis del projecte són Fundació i2Cat, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Institut für Rundfunktechnik GmbH, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A, Retevision, Nederlandse Publieke Omroep, Katholieke Universiteit Leuven i People’s Playground BV.

HBB4ALL

La contribució de la CCMA en el projecte europeu HBB4ALL (Hybrid Broadcast Broadband for All) es concentra en dos pilots de televisió interactiva. El primer d’aquests pilots està orientat a la generació multiplataforma de subtitulació personalitzada. El segon experimentarà en la producció i distribució d'àudios alternatius a cada vídeo, afegint canals d’àudio més clars per a persones amb dificultats auditives, audiodescripció per a persones cegues i multillenguatge. A part de la televisió connectada HbbTV, no es descarta ampliar les proves a altres plataformes interactives com poden ser els mòbils o les tauletes.

L’objectiu d’aquest projecte és múltiple. Respondre a les demandes d’accessibilitat dels col·lectius amb necessitats especials, incidint en la qualitat de serveis d’accés a partir d’un enfocament centrat en l’usuari. Avançar en el desplegament multiplataforma i multiidioma dels continguts que està experimentant l’audiovisual (en qualsevol moment, en qualsevol lloc i per qualsevol dispositiu). Fer-ho tot plegat a partir de la norma de televisió connectada HbbTV, que està sent adoptada per la majoria de broadcasters europeus.

El projecte, iniciat el desembre del 2013 i amb una durada de 36 mesos, és cofinançat per la Comissió Europea dins del Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP) i està coordinat per un equip multidisciplinari de recerca del Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El consorci està integrat per dotze socis europeus, entre els quals hi ha institucions acadèmiques, broadcasters, instituts de recerca i pimes, tots experts en el camp de l'accessibilitat als mitjans. Els socis del projecte són Universitat Autònoma de Barcelona, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Institut für Rundfunktechnik GmbH, Radio e Televisao de Portugal SA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A,, Schweizerische Teletext AG, Vsonix Gmbh, Fundación Centro de Tecnologias de Interacción Visual y Comunicaciones VICOMTECH, Screen Subtitling Systems Ltd, Holken Consultants & Partners, People’s Playground BV i Universidad Politecnica de Madrid

Aquests projectes estan parcialment finançats a través del ICT Policy Support Programme (ICT PSP) com a part del Programa Marc per la Competitivitat I Innovació a la Comunitat Europea.