Una mesa electoral
Els ajuntaments són els que fan els sortejos que decideixen els membres d'una mesa electoral

Sortejos de meses per a les eleccions europees: quan sabràs si t'ha tocat

Qui pot formar part d'una mesa electoral? Quan i com es pot al·legar, si et toca i no pots ser-hi? Quines excuses es poden presentar? Què passa si no t'hi presentes?

RedaccióActualitzat

Els sortejos per a la formació de les meses de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny s'han acabat aquest dimecres, 15 de maig. Això vol dir que fins al 18 de maig, les persones a qui els hagi tocat rebran la notificació al seu domicili, juntament amb el manual d'instruccions.
 

Qui pot formar part d'una mesa electoral?

Cada mesa està formada per un president i dos vocals. A més a més, es designen dos suplents per a cadascuna de les posicions. Per tant, són 9 persones per mesa. En el cas de Catalunya, per a les eleccions europees, n'hi ha 8.891. Així, doncs, són més de 80.000 persones.

Els ajuntaments fan els sortejos d'entre els ciutadans majors d'edat i menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. Se n'exclouen les persones que fan 18 anys entre la data del sorteig i la data de les eleccions.

El president o presidenta, a més a més, ha de tenir el títol de batxillerat o el de formació professional de 2n grau o, subsidiàriament, el graduat escolar o equivalent.
 

Quan i com es pot al·legar, si et toca i no pots ser-hi?

Les persones designades com a membres d'una mesa electoral que, per una causa justificada, no puguin ser-hi, tenen set dies naturals per presentar les al·legacions des de la data que reben la notificació. Per tant, l'últim dia serà com a molt tard el 25 de maig

S'ha de fer davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència. Es poden consultar les JEZ de Catalunya en aquest directori.

Si sorgeix un impediment posterior, s'ha de comunicar a les mateixes juntes, amb les justificacions pertinents, almenys 72 hores abans de la constitució de les meses. És a dir, abans del 7 de juny. 

Si la impossibilitat d'assistir-hi es produeix amb posterioritat a aquest termini, l'avís a la junta electoral de zona s'ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de les 8.00 del matí del 9 de juny.
 

Quines causes personals s'accepten de manera automàtica?

Les al·legacions estan regulades per llei. La normativa estableix diversos motius personals que són vàlids per ells mateixos per estalviar-se ser en una mesa electoral. Són:

 • Tenir més de 65 anys i menys de 70 --els més grans ja no entren al sorteig.
   
 • Tenir una discapacitat.
   
 • Ser pensionista per incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
   
 • Estar en situació d'incapacitat temporal per treballar --acreditada amb una baixa mèdica.
   
 • També n'estan exemptes les dones embarassades de més de sis mesos de gestació o amb el permís de maternitat.
   
 • Persones que són a la presó o en un hospital psiquiàtric.
   
 • Haver format part d'una mesa electoral amb anterioritat com a mínim en tres ocasions, els últims 10 anys
   
 • Ser víctima d'un delicte en què una resolució judicial imposi una ordre d'allunyament a l'acusat o investigat, que aparegui al mateix cens de la mesa assignada. 
   

Quins motius personals valorarà la junta electoral?

Hi ha altres motius personals que, segons la llei, correspon valorar a les juntes electorals. Són aquests, que en tots els casos s'hauran d'acreditar convenientment:

 • Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que, encara que no impliqui una declaració d'incapacitat laboral, impedeixi exercir les funcions, o converteixi en particularment difícil o penós l'exercici d'aquestes funcions.
   
 • Ser pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió, sempre que els factors determinants de la incapacitat també impedeixin el desenvolupament de les funcions de membre de la mesa electoral.
   
 • Situació de risc durant l'embaràs, sempre que els factors de risc impedeixin el desenvolupament de les funcions.
   
 • Previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants el dia de la votació, els dies immediatament anteriors, o l'endemà, sempre que siguin inajornables, bé per les conseqüències que pugui comportar per a la salut de l'interessat o pels perjudicis que pogués ocasionar a l'organització dels serveis sanitaris.
   
 • Pertinença a confessions o comunitats religioses en què l'ideari o el règim de clausura siguin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.
   
 • Canvi de la residència habitual a una altra comunitat autònoma quan, a més a més d'aquesta circumstància, es justifiqui la dificultat de poder formar part d'una mesa electoral.

Quines causes familiars s'accepten per elles soles?

També hi ha tres supòsits de caràcter familiar que s'accepten sense discussió:

 • Cura d'un nadó lactant, de fins a 9 mesos.
   
 • La cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de 12 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
   
 • La cura directa i continuada d'un familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident o malaltia, no es pugui valer per ell mateix

 

I quines causes familiars valorarà la junta electoral?

També hi ha altres motius que es poden al·legar i que valorarà en cada cas la junta electoral. Són aquests:

 • La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o en què l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat sigui el protagonista o hi guardi una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat.
   
 • La condició de mare o pare de menors de 14 anys, quan s'acrediti que l'altre progenitor no es pot ocupar del menor durant la jornada electoral, i l'interessat no té ascendents o altres fills grans que ho puguin fer.

 

Quines causes professionals es poden al·legar?

A la carpeta de motius professionals, la llei preveu quatre causes que et poden estalviar ser president, vocal o suplent d'una mesa electoral. Són aquestes:

 • El dia de les eleccions has de prestar els teus serveis a les juntes electorals, als jutjats i a les administracions públiques que tinguin encomanades funcions electorals.
   
 • El mateix dia has de prestar serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com ara els de caràcter mèdic, sanitari, de Protecció Civil, Bombers, etcètera.
   
 • Ets director de mitjans de comunicació d'informació general o cap dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.
   
 • Com a professional, has de participar en esdeveniments públics que se celebren el dia de la votació, sempre que estiguessin previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral i quan l'interessat no pugui ser substituït. 
   

Què passa si no et presentes?

Si et toca ser en una mesa electoral el 9 de juny i no t'hi presentes, t'exposes a una pena de presó d'entre tres mesos i un any o a una multa de 6 a 24 mesos. Així ho estableix l'article 143 de la LOREG. 


Quant es cobra per formar part de la mesa?

Les persones que actuïn com a membres de les meses reben una indemnització de 70 euros. Els presidents o presidentes cobren 10 euros addicionals per entregar la documentació al jutjat de primera instància o de pau i, als municipis de més de 500 meses, l'increment és de 25 euros. 

Els suplents no cobren si finalment no han de cobrir cap absència. 

Els membres de les meses també tenen dret a un permís retribuït si el dia de les eleccions és laborable i a una reducció de 5 hores de la jornada de l'endemà, si es treballa per compte d'altri o s'és funcionari.

 

ARXIVAT A:
Parlament EuropeuEleccions europees 2024
NOTÍCIES RELACIONADES
Anar al contingut