L'informe dels experts revela descontrol i falta de seguretat en les obres del túnel del Carmel

L'informe de conclusions dels set experts que han participat en la comissió d'investigació sobre l'enfonsament del túnel de la línia 5 del metro al barri del Carmel evidencia descontrol i mancances de seguretat en les obres. En el text de l'informe, de dotze pàgines, no s'al·ludeix en cap moment a la possibilitat que en la contractació d'obres públiques s'hagin pogut pagar comissions del 3% o d'un percentatge diferent, la qual cosa, precisament, va ser la que va iniciar la polèmica després que el president Maragall vinculés CiU amb el presumpte cobrament d'aquest tipus de comissions.
L'informe dels experts revela descontrol i falta de seguretat en les obres del túnel del Carmel
Barcelona

L'informe dels experts revela descontrol i falta de seguretat en les obres del túnel del Carmel

L'informe de conclusions dels set experts que han participat en la comissió d'investigació sobre l'enfonsament del túnel de la línia 5 del metro al barri del Carmel evidencia descontrol i mancances de seguretat en les obres. En el text de l'informe, de dotze pàgines, no s'al·ludeix en cap moment a la possibilitat que en la contractació d'obres públiques s'hagin pogut pagar comissions del 3% o d'un percentatge diferent, la qual cosa, precisament, va ser la que va iniciar la polèmica després que el president Maragall vinculés CiU amb el presumpte cobrament d'aquest tipus de comissions.
Actualitzat
A l'informe s'enumeren de manera detallada les circumstàncies geològiques, estructurals, d'execució i de context del succés per determinar que cap constitueix "per si mateixa una causa suficient per explicar l'enfonsament". "Probablement es pot atribuir el fet a la concurrència d'algunes o de totes", subratlla el document, encara que fa especial èmfasi en les mancances derivades de la inexistència d'un projecte modificat d'obres tancat i amb totes les garanties. Segons l'informe, la presència d'una "discontinuïtat geològica en el punt de l'accident, així com d'un gruix de roca per sobre de l'excavació probablement inferior al que s'esperava, són elements que poden explicar la inestabilitat de convergències detectada en el túnel i la manera i evolució de la ruptura del terreny". Tot i això, són les circumstàncies estructurals les que suposen una "disminució de la seguretat" de l'obra per la "no-consideració de l'estructura geològica ni de les tensions induïdes per la tectònica", fet que introduiria "un element d'incertesa respecte de les hipòtesis de càlcul".

En la mateixa línia, es constata que "la falta de mesures de convergència en la secció de l'accident durant 70 dies -sense que s'hagin pogut determinar amb claredat les diferents responsabilitats sobre això- no permet evidenciar que els valors d'aquestes podrien haver arribat als 100 mm, valor que suposa més del doble de les previsions de càlcul del projecte modificat". Per això, segons els experts, l'"absència de mesures de convergència, amb la conseqüent no-aplicació dels reforços de malla previstos en el projecte mateix modificat per al cas de convergències no estabilitzades amb valors superiors als de càlcul, va portar a mantenir una secció molt estricta amb poc recorregut dels coeficients de seguretat".

Sobre l'execució de l'obra, els experts sostenen que "l'excavació per a la solera prèvia a l'accident no es pot considerar conseqüència d'un error, ni pot constituir per si mateixa la causa única de l'enfonsament". A més, es constata que "no s'ha pogut comprovar que aquesta excavació fos un error derivat de confondre una excavació per solera amb una excavació per destrossa", tal com es va insinuar durant les compareixences.

Les principals carències es troben, segons els experts, en les anomenades circumstàncies de context. Així, s'apunta que "no es va fer cap campanya de sondejos per a la nova ubicació del túnel de maniobres, ni tampoc un estudi geològic ni geotècnic específic. L'extrapolació de les dades obtingudes en l'excavació de l'estació del Carmel, que no figuren en el projecte modificat, no pot permetre la detecció de les singularitats geològiques a la zona de la cua de maniobres". Tampoc s'hauria tingut en compte la informació sobre les característiques estructurals i les variacions de gruix de la pedra indicades en el projecte constructiu inicial. En la mateixa línia, se sosté que "el projecte modificat és un document incomplet, de concepció i redacció no unitària i que no conté la descripció i justificació completa de totes les modificacions ja efectuades en l'obra fins ara de la seva elaboració".

Finalment, es constata que la redacció d'un projecte modificat d'aquesta envergadura "no pot ser atribuïda amb tota l'eficàcia desitjable a un equip tècnic dimensionat i dissenyat per a tasques de direcció i control d'obra". Tampoc consta, segons els experts, "una supervisió efectiva del projecte modificat per part de la Direcció General de Ports i Transports ni de GISA", ni que el projecte modificat "hagi estat tramitat i aprovat oficialment d'acord amb el procediment aplicable".

NOTÍCIES RELACIONADES