Idees generals

1.    És la nostra història professional. Ha de reflectir què hem fet, però també què som capaços de fer.

2.    Ens permet passar a la següent "pantalla" del procés de selecció (l'entrevista).

3.    Permet fer-se una imatge de la persona. Tot el que hi posem compta.

4.    Dóna informació complementària també (aficions, presentació, ortografia, etc.).

5.    Hi ha un currículum per a cada oferta de feina.

6.    Ha de ser perfecte. Si no ho és, no passem a la següent fase.

L'autoavaluació del currículum (si superes aquesta fase, la resta són menys importants)

1.    A primera vista, fa una impressió impecable, de claredat i ordre?

2.    La claredat del full (mecanografiat i fotocopiat), és perfecta?

3.    El paper és de bona qualitat?

4.    Els paràgrafs estan ben separats? Es respecten els espais?

5.    S'han eliminat tots els retocs i correccions?

6.    L'ortografia és correcta?

7.    Les frases són curtes?

8.    Totes les paraules utilitzades són senzilles i concretes?

9.    Les dates s'expressen de la mateixa manera a tot el currículum?

10.    S'ha exclòs tota la informació que pot ser interpretada negativament?

11.    S'ha expressat la "disponibilitat immediata"?

12.    S'han esmentat activitats extraprofessionals i s'han destacat qualitats personals per desenvolupar-les?

Com hem de fer el currículum

Abans de començar a escriure:

1.    Font de lletra fàcil. Has de ser clar, breu, concís i directe.

2.    Ha de ser d'un full o màxim dos (a una cara). Però no comprimit ni amb lletra petita.

3.    El paper de color blanc o clar i DinA4.

4.    Fàcil de llegir i amb espais.

5.    Escriure'l amb l'ordinador (llevat que vulguis ser original o el demanin manuscrit).

6.    No l'adornis i no abusis dels colors (ha de ser professional).

7.    Destaca allò rellevant.

8.    Marges clars, espais, etc.

9.    No facis faltes d'ortografia.

10.    Sense esmenes ni guixades.

11.    No utilitzis abreviatures.

12.    Has de ser honest. Mostra't com ets però posant en valor els potencials i les fites i minimitza les mancances.

13.    No cal adjuntar-hi documents ni títols (si no ho demanen).

14.    Si envies còpies, que es vegin correctament.

15.    La fotografia: recent, carnet i amb naturalitat/normalitat.

Què ha de tenir?

1.    Dades personals, especialment, correu i telèfon (que ens puguin localitzar).

2.    Formació acadèmica. Estudis amb dates, llocs i titulació obtinguda.

3.    Altres titulacions no acadèmiques (cursos, especialitzacions, etc.).

4.    Experiència professional. La que sigui d'interès destacar. Posant-hi dates, llocs i funcions desenvolupades, així com fites, objectius assolits, projectes desenvolupats (que doni informació de les competències assolides). Cronològica o funcional (però amb dates).

a.    Aspectes importants: si s'han dirigit o coordinat equips cal citar-ho, cal posar-ho en valor.

b.    Pot ser cronològic (per dates) o temàtic/funcional (per sectors, activitats, etc.).

5.    Idiomes. Relació amb el nivell acreditat.

6.    Nivell d'ús d'informàtica. Experiència en l'ús, acreditacions, sistemes operatius, etc.

-    Altres dades d'interès:

o    Disponibilitat
o    Mitjà de transport propi
o    Carnet o acreditacions
o    Aficions (amb compte)

Què hem d'evitar?

1.    Escriure el títol "Curriculum vitae". Poseu el nom i ressaltat.

2.    Faltes d'ortografia.

3.    Excés de lletra i comprimida o petita.

4.    Falta d'informació rellevant en relació amb l'oferta.

5.    Posar excés d'informació i poc clara o poc organitzada.

6.    Parlar de retribució o objectius econòmics.

7.    Explicar raons de canvi de feina.

8.    Donar informació sobre ideologia. No cal, no ens la poden demanar.

9.    Fer servir vocabulari massa col·loquial o massa tècnic.

10.    Afegir referències si no es demanen.

11.    Deixar espais entre línies.

12.    "Filtrar" les aficions.

13.    Mentir. Hem d'explicar la veritat i saber-nos vendre bé.

14.    Oblidar-nos de posar les dades de contacte.

Com el reviso?

1.    És recomanable que algú altre ens el revisi.

2.    Després d'escriure'l és recomanable imprimir-lo i llegir-lo en paper.

3.    Llegir-lo passat un o dos dies.

4.    Ressalta els errors que hi trobis per no oblidar-ne cap.

La carta de presentació

No és obligatòria, però és recomanable com a forma d'enviament. El currículum seria un annex de la carta de presentació (que no sempre es llegeix), o bé, el cos del correu electrònic amb el qual enviem el nostre currículum.
   
Per a què serveix?

1.    És una salutació.

2.    Intenta posar en valor motivacions, punts forts, habilitats o coneixements del candidat sense entrar en el detall (que ja inclou el currículum).

3.    Intenta captar l'atenció del seleccionador en alguna cosa i demostra interès.

Com ha de ser?

1.    Malgrat que molts cops no la llegeixen, ha de ser perfecta (per si de cas).

2.    Mitja plana com a màxim.

3.    Sempre original; és una carta personalitzada a l'entrevistador de l'empresa.

4.    Pulcra i ben escrita.

5.    Es pot escriure a mà (si fem molt bona lletra).

6.    To molt amable i cordial, sense tutejar.

7.    Ha de transmetre optimisme i frescor. No ha de transmetre necessitats o penúries.

8.    Ha d'anar signada sempre.

Què hauria de tenir?

1.    Salutació personal a la persona a qui la dirigim (si en tenim dades, o si no a l'empresa).

2.    Introducció: presentació personal de qui sóc, què he fet i per què li pot interessar a l'empresa entrevistar-me. Fes referències si coneixes l'empresa, el sector, o bé si hi ha una oferta de treball de l'empresa.

3.    Cos: explicar i vendre'ns en relació amb l'encaix a l'empresa i amb l'oferta de treball, les funcions del lloc, fites assolides, etc.

4.    Tancament: demanar una entrevista de forma propositiva, posant el telèfon mòbil i amb un to amable.

Què és l'EUROPASS?

   És un conjunt de documents que ajuden a explicar capacitats i qualificacions de forma senzilla i harmonitzada a tot Europa.
   En trobareu informació a: https://europass.cedefop.europa.eu/es/about    
Es compon de:
-    "Curriculum vitae" i passaport de competències
-    Passaport de llengües (autoavaluació lingüística)
-    Documents emesos per les autoritats educatives:

o    document de mobilitat (coneixements adquirits en altres països)

o    suplement de titulació tècnica o certificat de professionalitat (explicació dels títols i coneixements adquirits)

o    suplement de títol superior (pel cas de títols universitaris)
Anar al contingut