RELACIONAT
Tots els membres del govern reunits al voltant de la taula del Consell Executiu