BASES LEGALS DE L'ACCIÓ PARTICIPATIVA

Guanya 2 milions d'euros amb el "Tot es mou estiu" i La Grossa 

 

Primera – Objecte

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (CCMA) organitza l'acció participativa "Dos milions euros amb Tot es mou estiu i La Grossa", amb la finalitat d'obsequiar amb dos (2) bitllets del número 22119 de la loteria La Grossa de la Diada als quinze (15) guanyadors del concurs que tindrà lloc en directe al programa "Tot es mou d'estiu" els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juliol del 2022.

Els guanyadors d'aquesta acció participativa, dels dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juliol del 2022 , poden arribar a guanyar fins a 2 milions d'euros en el cas que el número dels bitllets resulti guanyador del primer premi i coincideixi amb el número de sèrie premiada del sorteig de La Grossa de la Diada, que se celebrarà el dia 11 de setembre del 2022.

 

Segona - Àmbit subjectiu i forma de participació

La participació és oberta per a totes les persones majors d'edat, que vulguin participar en aquesta acció del programa "Tot es mou estiu" dels dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juliol del 2022.

 

Tercera - Mecànica del concurs, guanyadors i premis

El programa "Tot es mou estiu" farà cada dia (18, 19, 20, 21 i 22 de juliol del 2022) una pregunta a l'audiència. Els primers tres espectadors que truquin i la responguin correctament guanyaran dos bitllets del número 22119 de la loteria La Grossa de La Diada.

Es cridarà a la participació a través del programa i de les seves xarxes socials.

Els noms dels guanyadors es publicaran a la web del programa.

L'organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d'aquesta acció participativa, en cas d'impossibilitat d'adjudicació d'aquests per qualsevol causa.

Un cop s'han publicat els noms de les persones guanyadores, la CCMA es posarà en contacte amb totes elles a través de qualsevol dels canals de contacte facilitats per tal d'informar sobre la recollida dels bitllets i farà entrega del document d'acceptació del premi, que caldrà ser signat per cada guanyador per poder procedir a l'entrega dels bitllets. En cas de no signar-se el document, s'entendrà que el guanyador hi renuncia.

El lliurament dels bitllets es farà presencialment amb cita prèvia als estudis de Catalunya Ràdio a Barcelona ciutat. En cas d'inviabilitat de recollida presencial prèvia al sorteig, la CCMA guardarà en dipòsit només els bitllets amb premi fins a un màxim de 2 mesos, a partir dels quals s'entendrà un desistiment definitiu.

El premi queda subjecte a les pertinents obligacions fiscals. 

 

Quarta – Condicions i limitacions a la participació

Tots els participants d'aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

Els participants d'acció han de ser majors de 18 anys.

No podran tornar a participar les persones que han ja resultat guanyadores en aquesta mateixa acció.

No pot participar en aquesta acció el personal de la CCMA ni els seus familiars directes, així com tampoc cap persona que estigui relacionada professionalment amb l'acció participativa.

 

Cinquena - Dret d'ús de dades de caràcter personal

El nom de les persones guanyadores es publicarà a través de la web del programa.

La CCMA tractarà les dades per gestionar l'acció de participació i poder procedir al lliurament del premi.

Per gestionar adequadament l'acció de participació, la CCMA, SA haurà de tractar les dades personals dels participants per poder gestionar la comunicació i entrega del premi.

La informació relativa pel que fa a protecció de dades és la següent:

Responsable: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA Jacint Verdaguer, 81. Sant Joan Despí. Delegat: dpd@ccma.cat.

Finalitat: Gestionar i comunicar els premis de l'acció participativa d'aquestes bases.

Legitimació: Per als participants en l'acció el seu consentiment.

Drets: Els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació, d'oposició, de limitació de tractament i de portabilitat es poden exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada de còpia del DNI, adreçada al domicili social del responsable o a l'adreça d'e-mail: dpd@ccma.cat.

Conservació: Les dades dels participants es guardaran únicament dos mesos després de l'elecció de la persona seleccionada i després es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.

Comunicacions a tercers: La CCMA SA no comunicarà a tercers les dades dels participants, sense perjudici de la publicitat que es farà del nom de la/les persones finalistes i guanyadores.

Més informació de la política de protecció de dades de la CCMA SA aquí

 

Sisena – Xarxa de comunicacions

La CCMA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l'acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

 

Setena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants d'aquesta acció participativa, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

 

Vuitena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web del programa "Tot es mou" de la CCMA.

La CCMA, es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció participativa en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, la CCMA, es compromet a comunicar a través de la pàgina web del programa de la CCMA les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de l'acció participativa en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin coneixedors. També podreu consultar les condicions generals de participació.

 

Anar al contingut