Associació Antisida de Lleida
"Capacita't"
Lleida 
26.367 €

Aquest projecte s'emmarca dins l'atenció a persones amb risc d'exclusió social, com ara persones amb VIH i/o malaltes de sida, exdrogodependents, privats de llibertat i treballadores del sexe. L'objectiu és afavorir la inserció sociolaboral de les persones a través de la capacitació, orientació, suport i acompanyament durant el procés individual de recerca de feina. La consecució d'aquest objectiu pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones en risc d'exclusió social.

Associació per la Recerca i l'Acció Social
"Superació de la pobresa del barraquisme"
Barcelona 
142.654 €

ARA treballa amb la població gitana barraquista assentada en diferents districtes de Barcelona, Sant Cugat, Santa Perpètua i l'Hospitalet, El treball és integral i aborda diferents àmbits: habitatge, ocupació, educació, salut a través de plans de treball familiar orientats a la inclusió social i a l'exercici dels drets socials. Actualment, aquests processos d'inclusió social de la població gitana barraquista es troben amb múltiples obstacles fruit de l'actual crisi. La impossibilitat de trobar feina, juntament amb la reducció de l'RMI i d'altres ajudes, ha portat a una forta disminució d'ingressos regulars per part de famílies, fins al punt que posa en risc els avenços aconseguits: reallotjaments en habitatges, aprofitament escolar. Amb aquest projecte es pretén reforçar les famílies.

Associació Plataforma d'Entitats per la Inclusió dels Joves - PEI JOVE
Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris
Fundació Adsis
Fundació Comtal
Fundació El Llindar
Fundació Joan XXIII
Fundació Privada Marianao 
Fundació SER.GI
Insercoop, sccl
Salesians Sant Jordi

"Marató d'oportunitats - Suma't a l'estudi, la meta ets tu!"
Cornellà de Llobregat 
200.564 €

Iniciativa dirigida a més de 200 joves amb especial vulnerabilitat i a les seves famílies. S'incidirà en joves en situació de pobresa i risc d'exclusió social, amb abandonament prematur de l'escolarització i/o sense el graduat en ESO, mitjançant càpsules competencials de formació especialitzada, amb l'objectiu que retornin al sistema educatiu reglat, prolongant trajectòries educatives i millorant l'ocupabilitat com l'únic mecanisme preventiu per garantir un nivell de qualificació futur, l'accés al mercat laboral i, en definitiva, una igualtat real d'oportunitats educatives, laborals i de participació.

Associació SAÓ-Prat (Suport- Aprenentatge- Orientació)
"Integració socioeducativa de joves a través d'una formació en disseny gràfic vinculada a un contracte laboral"
El Prat de Llobregat
115.372 €

Reincorporació de joves (16 a 23 anys) en risc o exclusió social, que provenen de situacions d'absentisme i fracàs escolar, analfabetisme, etc., a itineraris formatius i professionalitzadors, a través d'un contracte laboral als joves que vincula la formació a una activitat productiva (en aquest cas al disseny de pàgines web i gestió de xarxes socials). Es distingeixen clarament les hores de formació de les de producció, ja que no es tracta que els joves cobrin per formar-se, sinó que participin realment d'una feina i que sigui remunerada, amb tots els aprenentatges que això suposa.

Bona Voluntat en Acció
"Acollida i inserció sociolaboral Poble-sec"
Barcelona 
40.450 €

El projecte té com a finalitat atendre les persones en situació o risc d'exclusió social del barri del Poble-sec d'una manera holística (orientació, suport laboral, formació, necessitats bàsiques, atenció infants). Aquesta acció és una ampliació del projecte ordinari de l'entitat amb la voluntat de donar una millor atenció social als usuaris de l'entitat, així com augmentar-ne el nombre.

Fundació Cecot Formació
"Atenció a la nova pobresa"
Terrassa 
100.733 €

Iniciativa dirigida a l'atenció de la nova pobresa emergent, amb l'objectiu d'atendre les persones que arran de la crisi econòmica tenen greus dificultats per poder cobrir les seves necessitats bàsiques i per trobar feina. Així, s'impulsaran accions d'orientació laboral i mesures d'assistència psicosocial que arribaran a 210 persones. El projecte incorporarà actuacions transversals, creant una xarxa anticrisi integrada pels diferents actors socials del territori amb l'objectiu d'intercanviar coneixements, metodologies de treball i potenciar la incidència directa sobre l'usuari.

Fundació Privada ECOM
"REACTIVA'T - Projecte intensiu d'inserció laboral de persones amb discapacitat amb especial risc d'exclusió social"
Barcelona 
148.500 €

El projecte pretén donar resposta a les necessitats d'inserció del col·lectiu de persones amb discapacitat amb especials dificultats socials detectades pels seus equips. En l'actual context de crisi, els treballadors amb discapacitat estan vivint de forma especialment dramàtica les conseqüències de la falta de feina i de davallada de prestacions sociosanitàries. Per la falta de polivalència, qüestions derivades de la seva discapacitat i pels baixos índex de formació, aquests són treballadors amb poca qualificació professional, que sovint són els primers de sortir de l'empresa quan comencen les dificultats. A través de càpsules d'orientació i recerca de feina, així com d'un seguiment individualitzat d'alta intensitat, s'actuarà sobre 150 d'aquestes persones per aconseguir el seu retorn al mercat laboral.

Fundació Privada Plataforma Educativa
Associació Col·lectiu de Cultura Popular
Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat joves com tu
Fundació Èxit
Femarec, sccl
Escola Pia Calassanci
Parròquia Sant Bernat de Claravall

"Projecte ALOJove (Aliança Litoral per l'ocupació Jove)" 
Girona 
195.780 €

El projecte té com a finalitat millorar la qualitat sociolaboral de 500 joves de 16 a 30 anys de la zona metropolitana de Barcelona, les Terres de l'Ebre i Girona, que tenen especials dificultats d'accés al mercat laboral per la seva falta de formació reglada, pel baix nivell de competències bàsiques i per un entorn social i familiar de pobresa. La col·laboració entre les 7 entitats participants al projecte permet canalitzar cada jove cap als serveis més convenients, aplicant metodologies comunes en temes formatius, d'acompanyament i de facilitació d'experiències laborals.

Fundación Instituto de Reinserción Social 
"Aferra't: dispositiu d'atenció a persones que es troben en situació de pobresa com a conseqüència de la crisi econòmica"
Barcelona 
68.672 €

El present projecte té com a objectiu la millora de les condicions de vida de persones i famílies que viuen en el llindar de la pobresa com a conseqüència de la crisi econòmica. Es desenvoluparan accions encaminades a la millora de factors estructurals, psicosocials, ocupacionals i de clima familiar. Es preveu oferir 60 places amb una ocupació del 100% durant la totalitat de l'execució del servei.

Impulsem sccl
"Bombolles d'ocupació – Rehabilitació"
Barcelona
77.618 €

Bombolles d'Ocupació és una iniciativa per intervenir en les situacions de vulnerabiltitat i en les dinàmiques d'exclusió, basada en la producció, en l'economia local, en el consum responsable i en la solidaritat per promoure i facilitar la inserció laboral de col·lectius amb especial dificultat. Un dels sectors emergents que proposa és la rehabilitació d'habitatges en coordinació amb els serveis socials del territori, a través d'un procés de formació i reciclatge professional de persones amb risc d'exclusió social, de caràcter tècnic i empresarial per fomentar competències d'emprenedoria.

Tornar a tots els projectes

Anar al contingut