Arrels Fundació
"Allotjament per a persones sense llar"
Barcelona 
108.095 €

El projecte pretén incrementar la mitjana de persones que diàriament s'allotja en algun dels recursos d'allotjament que des d'Arrels es facilita. L'objectiu és poder oferir més places d'allotjament i incrementar el nombre de beneficiaris de manera que es redueixin les persones que es troben en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de trobar-se vivint al carrer de manera consolidada. També es vol garantir l'acompanyament de la persona atesa durant tot el procés per part dels professionals i dels voluntaris.

Asociación Comisión Católica Española de Migración
"No baixis l'esglaó - Acció comunitària per prevenir situacions de desnonaments al Pont Major de Girona" 
Girona
131.733 €

El projecte proposa accions de prevenció de situacions de desnonament. L'aportació econòmica a les víctimes només posposa el fatal desenllaç. Per això, es plantegen 3 línies innovadores d'accions complementàries per a l'adquisició de les eines necessàries per a l'autonomia: el diagnòstic de l'empleabilitat i mesures d'acompanyament en un itinerari d'inserció sociolaboral, sessions d'apoderament gràcies a l'acompanyament d'un coach com a mesura de recuperació de l'autoestima i de la confiança perdudes i, finalment, un treball d'implicació i de mobilització de tots els actors socials sense els quals tot el treball de recuperació social seria en va. 

Associació "in via"
"Projecte de suport a l'accés a l'habitatge "in via"
Barcelona 
150.000 €

El projecte té un doble objectiu. D'una banda vol donar resposta a un nombre més elevat de demandes d'acollida temporal a la residència Casa de la Jove, per a dones i joves, soles, embarassades i/o amb fills al seu càrrec, sense suport econòmic i social ni habitatge. D'altra banda, i un cop coberta aquesta demanda d'acolliment temporal, el projecte vol donar suport a la sortida de la dona/jove de la residència, donant-li un suport econòmic que li permeti unes mínimes garanties amb què poder iniciar una vida autònoma i independent.

Càritas Diocesana de Barcelona
"Servei de Mediació de l'Habitatge per prevenir l'exclusió social residencial que pot provocar la pèrdua de l'habitatge a famílies compradores o llogateres sobreendeutades"
Barcelona 
122.596 € 

El Servei de Mediació de l'Habitatge (SMH) té l'objectiu de prevenir l'exclusió social de famílies en risc de perdre el seu habitatge habitual per dificultats de pagament de les quotes hipotecàries, o del lloguer, o dels subministraments. Per això actua com a mediador entre famílies i entitats financeres, o propietaris. També aborda en primera instància la reconducció del deute, amb canvis que permetin fixar quotes o lloguers assequibles i preveu la possibilitat de cobrir deutes acumulats per recuperar la situació de solvència de les famílies afectades. En cas d'impossibilitat de reconducció del deute, negocia amb l'entitat financera la dació en pagament de l'habitatge, la condonació del deute pendent i el manteniment de la família en el mateix habitatge, amb un lloguer assequible. Quan és impossible el manteniment en l'habitatge inicial, aquest servei de mediació ajuda a cercar o ofereix un habitatge de substitució.

Federació d'entitats amb projectes i pisos assistits
"Joves extutelats: garantint itineraris que els allunyin de la pobresa"
Barcelona 
129.576 €

Aquest projecte pretén garantir la cobertura de necessitats bàsiques i/o l‘accés a l'habitatge de joves extutelats que estan finalitzant un itinerari d'emancipació en tot el territori català. Es treballarà per garantir uns ingressos mínims durant un breu període de temps per a aquells joves que estan desenvolupant un itinerari formatiu o d'inserció, i s'oferirà als joves que ho requereixin suport econòmic per accedir a un habitatge digne.

Fundació Privada Mambré
"Pensió social Mambré: pensió social per a persones sense llar"
Barcelona 
150.000 € 

Aquest projecte consisteix a crear 22 noves places d'allotjament en format de pensió social que passaran a ampliar les 130 places que actualment s'estan gestionant. Amb la creació d'aquestes noves places es pretén donar resposta a la gran necessitat de recursos residencials de qualitat que hi ha entre les entitats que treballen amb persones sense llar i que dificulta enormement el procés de reinserció social de les persones ateses. Els beneficiaris d'aquest projecte són persones en alt risc d'exclusió social i específicament persones sense llar i sense xarxa social que estan fent un pla de treball orientat a la seva reinserció social: persones sense sostre, joves extutelats, o persones excarcerades, entre altres.

Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
"HABITEM TOTS! Accions pel manteniment de l'habitatge"
Girona 
130.075 €

El projecte pretén evitar situacions d'exclusió social generades per la pèrdua de l'habitatge. Això s'intentarà aconseguir a través d'accions de mediació entre els propietaris i les entitats financeres, per una banda, i les persones afectades, per l'altra. En cas que no s'aconsegueixi evitar aquest desnonament o execució hipotecària, es preveu disposar d'un parc d'habitatges en règim de masoveria urbana per donar resposta a la falta d'habitatge de la família o persona. 

Observatori de Drets Humans DESC
Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona
"Servei d'assessorament, acompanyament i empoderament a persones afectades per execucions hipotecàries i desnonaments a Catalunya"
Barcelona
134.245 €

Amb aquest projecte, l'Observatori de Drets Humans i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona pretenen, a partir de l'apoderament col·lectiu i l'assessorament jurídic i social, un triple objectiu: evitar la pèrdua de l'habitatge o bé aconseguir un reallotjament adequat; cancel·lar els deutes hipotecaris amb el lliurament de la propietat de l'habitatge, i ajudar les famílies afectades a refer les vides.

Tornar a tots els projectes

Anar al contingut