PROJECTES FINANÇATS:
TRASPLANTAMENTS

cartell MaratóA l'edició de 1999, dedicada als trasplantaments, es van presentar 133 projectes, que van ser enviats a avaluar a l'ANEP. D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir 3.885.668 € entre 58 projectes de recerca biomèdica. Els resultats obtinguts es van fer públics en el VI Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2005.

Paper dels NFAT i la calcineurina en la resposta immunològica: implicacions per a l'eficàcia i toxicitat d'abordatges immunosupressors

 • Dr. José Francisco Aramburu Beltrán
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra
Finançament: 65.333 €

Rebuig cardíac: bases per a la detecció incruenta dels possibles processos involucrats en la lesió miocitària. Caracterització de la via apoptòtica. Implicacions clíniques i possibles repercussions en el maneig i estratificació de risc del malalt trasplantat

 • Dr. Manel Ballester Rodés
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
 • Dr. Joan X. Comella Carnicé
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
 • Dr. Ignasi Carrió Gasset
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dr. Joan Castell Conesa
  Centre PET Barcelona. Fundació CETIR
Finançament: 141.239 €

Quimerisme i tolerància: aplicacions a teràpia gènica i trasplantament

 • Dr. Jordi Barquinero Máñez
  Hospitals Vall d'Hebron
Finançament: 52.625 €

Prevenció del desenvolupament de lesió pulmonar aguda induïda per la ventilació mecànica en el donant de pulmó. Efecte modulador dels vasodilatadors i protector de la ventilació líquida parcial en un model experimental

 • Dr. Lluís Blanch Torra
  Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalari del Parc Taulí
Finançament: 36.954 €

Estudi comparatiu dels efectes i els mecanismes pels quals els immunosupressors ciclosporina A, tacrolimus i mofetil micofenolat actuen sobre el desenvolupament d'hiperlipèmia, hiperhomocisteinèmia, arteriosclerosi comuna i vasculopatia posttrasplantament

 • Dr. Francisco Blanco Vaca
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 44.625 €

Determinació de l'activitat fosfatasa de la calcineurina en els limfòcits T com a marcador biològic del grau d'immunodepressió assolit en els pacients tractats amb tacrolimus o ciclosporina

 • Dra. Mercè Brunet Serra
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 28.398 €

Estudi d'una teràpia alternativa per evitar els efectes neurotòxics de la ciclosporina A en el trasplantament d'òrgans

 • Dr. Antoni Camins Espuny
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Finançament: 21.724 €

Estudi de la disfunció endotelial en el trasplantament renal. Paper del tractament immunosupressor

 • Dr. Josep M. Campistol Plana
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 28.925 €

Mecanismes patogenètics de les síndromes limfoproliferatives associades a trasplant d'òrgans sòlids i el seu possible valor predictiu en l'evolució dels malalts

 • Dr. Elías Campo Güerri
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 108.939 €

Trasplantament hepàtic i qualitat de vida. Disseny d'un qüestionari de qualitat de vida específic aplicable a Catalunya

 • Dra. Teresa Casanovas Taltavull
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 59.506 €

Caracterització funcional i molecular del factor de transcripció ACII (Activator of Class II) en la regulació de l'expressió de les molècules del complex principal d'histocompatibilitat de classe II

 • Dr. Antonio Celada Cotarelo
  Facultat de Biologia. Fundació August Pi i Sunyer
Finançament: 80.866 €

Disfunció endotelial inicial com a predictor de l'aparició de la vasculopatia coronària durant el seguiment en pacients sotmesos a trasplantament cardíac

 • Dr. Àngel Ramon Cequier Fillat
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 93.774 €

Estudi de la lesió d'isquèmia reperfusió en el trasplantament hepàtic humà i porcí. Valoració de l'administració de Prostaglandina E1 per via portal durant la fase de revascularització de l'empelt hepàtic

 • Dr. Alfredo Escartín Arias
  Hospitals Vall d'Hebron
Finançament: 88.078 €

Estudi de la molècula de la membrana leucocitària 2B4 com una nova diana terapèutica al xenotrasplantament

 • Dr. Pablo Engel Rocamora
  Facultat de Medicina. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Finançament: 54.643 €

Anàlisi cel·lular i molecular de la regeneració hepàtica posthepatectomia. Implicacions durant el trasplantament hepàtic de donant viu

 • Dr. Carlos Enrich Bastus
  Facultat de Medicina. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Finançament: 84.744 €

Avaluació prospectiva de la resposta limfocitària T CD4+ específica pel virus de l'hepatitis C (VCH) en receptors de trasplantament hepàtic VCH positiu. Reconstitució de la resposta immune específica

 • Dr. Joan Ignasi Esteban Mur
  Hospitals Vall d'Hebron
Finançament: 58.388 €

Paper de la vitamina D en la patologia vascular associada al trasplantament renal

 • Dra. Elvira Dolores Fernández Giráldez
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
Finançament: 48.418 €

Fisiopatologia molecular de la hipertensió arterial induïda pels inhibidors de la calcineurina. Estudi de l'expressió gènica i proteica dels transportadors renals de sodi en un model experimental d'hipertensió arterial induïda per la ciclosporina

 • Dra. Patricia Fernández-Llama
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona / Fundació Puigvert
Finançament: 54.015 €

Estudi del valor pronòstic de l'expressió de factors moduladors de la fase G1 als hepatocarcinomes i la seva utilitat per a la selecció de receptors de trasplantament hepàtic

 • Dr. Joan Figueras Felip
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 39.593 €

Estudi d'anticossos neutralitzants davant del virus de l'hepatitis C (VHC) en preparats d'immunoglobulines antiVHC positiu: utilitat per a la prevenció de la infecció pel VHC en el trasplantament hepàtic

 • Dr. Xavier Forns Bernhardt
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 99.678 €

Estudi del flux i consum d'oxigen intrahepàtics com a marcador de la lesió d'isquèmia hepàtica durant l'hepatectomia en el donant viu

 • Dr. Josep Fuster Obregon
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 38.505 €

Influència del microquimerisme hemopoètic en el desenvolupament de rebuig de l'empelt en trasplantament renal i cardíac. Establiment d'una escala de risc de rebuig

 • Dr. David Gallardo Giralt
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 28.187 €

Trasplantament hepàtic experimental en el porc. Efecte de les modificacions de les característiques de la recirculació normotèrmica sobre la viabilitat de l'empelt hepàtic

 • Dr. Juan Carlos García-Valdecasas Salgado
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 88.848 €

Avaluació de la immunomodulació per teràpia gènica mediada per adenovirus com a estratègia terapèutica en el trasplantament hepàtic i intestinal experimental

 • Dr. Miquel Àngel Gassull Duro
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Dr. Kimberlay M. Olthoff
  University Hospital. Pennsylvania
 • Dra. Ester Fernández Gimeno
  Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 148.829 €

Modulació de l'apoptosi com a mecanisme mediador de l'acció preservadora de l'òrgan trasplantat dels fàrmacs immunosupressors

 • Dr. Gabriel Gil Gómez
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
Finançament: 45.720 €

Terlipresina en el tractament dels pacients amb cirrosi hepàtica i síndrome hepatorenal candidats a trasplantament hepàtic. Efectes sobre la supervivència i la funció renal. Estudi aleatoritzat i prospectiu

 • Dr. Pere Ginés Gibert
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 80.333 €

Control de la lesió a l'empelt i els òrgans a distància associada a la síndrome per isquèmia-reperfusió en el trasplantament de fetge

 • Dr. Luis Grande Posa
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 44.872 €

Efectes del tractament immunosupressor amb rapamicina, tacrolimus o ciclosporina sobre la malaltia vascular de l'empelt, en un model d'al·loempelt arterial porcí

 • Dra. M. Magdalena Heras Fortuny
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 69.201 €

Noves estratègies terapèutiques de preservació tissular i prevenció del rebuig: transferència gènica de la proteïna serina/treonina quinasa Akt

 • Dr. Wladimiro Jiménez Povedano
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 55.443 €

Anàlisi de cost-efectivitat del tractament adjuvant del carcinoma hepatocel·lular a la llista d'espera del trasplantament hepàtic

 • Dr. Josep M. Llovet Bayer
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 40.978 €

Enginyeria tissular de l'endoteli al·logènic: regulació dels mecanismes immunològics, inflamatoris i aterogènics associats al rebuig crònic

 • Dr. Ramon Llull Cerdà
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
Finançament: 120.162 €

Anàlisi de la funció dels receptors associats a cèl·lules NK (NKR) en la resposta a la infecció per citomegalovirus

 • Dr. José Miguel López-Botet Arbona
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra
Finançament: 48.403 €

Estudi de la situació immunològica dels receptors d'un trasplantament hepàtic mitjançant la caracterització funcional i immunofenotípica de les cèl·lules mononucleades de sang perifèrica estimulades amb antígens del donant

 • Dr. Carles Margarit Creixell
  Hospitals Vall d'Hebron
Finançament: 68.392 €

Participació de l'òxid nítric (NO) en la delecció de limfòcits T específics per antígens de trasplantament en diferents models de presentació

 • Dr. Jaume Martorell Pons
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 87.579 €

Nefrotoxicitat aguda per CsA en pacients sotmesos a trasplantament. Bases moleculars i implicació del gen que codifica per a la Kidneyandrogen Regulated Protein

 • Dra. Anna Meseguer Navarro
  Hospitals Vall d'Hebron
 • Dr. Emilio Itarte Fresquet
  Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Francisco Javier Gómez Pérez
  Centro de Biologia Molecular y Celular. Universidad Miguel Hernández. Alacant
Finançament: 175.955 €

Paper dels sistemes uPA/uPAR i VEGF en la implantació i neovasculogènesi d'empelts de pell: importància per a la curació de cremades i úlceres de pell

 • Dra. Pura Muñoz Cánoves
  Institut de Recerca Oncològica / Centre de Regulació Genòmica
Finançament: 39.672 €

Suport hepatocel·lular mitjançant trasplantament hepàtic parcial ortotòpic i heterotòpic en un model d'insuficiència hepàtica experimental. Anàlisi de les diferències en la regeneració del fetge nadiu

 • Dr. Josep Enric Murio Pujol
  Hospitals Vall d'Hebron
Finançament: 35.234 €

Polarització cel·lular i migració de cèl·lules dendrítiques: regulació per proteïna quinases de la familia mammalian-Par1 (mammPar1)

 • Dr. Estanis Navarro Gómez
  Institut de Recerca Oncològica
Finançament: 51.070 €

Estudi clínic i experimental dels mecanismes de fibrogènesi en l'etiopatogènia de la nefropatia crònica de l'empelt renal. Noves perspectives terapèutiques

 • Dr. Federico Oppenheimer Salinas
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 91.920 €

Efectes del trasplantament renal sobre la qualitat de vida i la morbilitat psiquiàtrica

 • Dr. Joan de Pablo Rabassó
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 7.852 €

Avaluació d'un nou inhibidor de la calcineurina, DSCR1, com a agent immunosupressor

 • Dra. Mercè Pérez Riba
  Institut de Recerca Oncològica
Finançament: 59.717 €

La prodigiosina, un nou immunosupressor. Caracterització bioquímica de la via apoptòtica induïda per aquesta droga en línies cel·lulars i en limfòcits T i B

 • Dr. Ricardo Enrique Pérez Tomás
  Facultat de Medicina. Fundació August Pi i Sunyer
Finançament: 43.388 €

Prevenció del rebuig agut mitjançant anticossos bloquejants anti-p-selectina porcina en un model de xenotrasplantament

 • Dra. Maria Pilar Pizcueta
  Lalanza Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 33.125 €

Trasplantament cardíac. Estudi de marcador de rebuig i d'alteracions fisiològiques i moleculars en el cor trasplantat; aplicacions clíniques i terapèutiques

 • Dr. José Luis Pomar Moya-Prats
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 93.542 €

Ús de la PCR a temps real per tipificar diferents loci de l'MHC amb interès en el trasplantament d'òrgans

 • Dr. Ricardo Pujol Borrell
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Dra. Anna Ribera Crusafont
  Centre de Transfusió i Banc de Teixits. Hospitals Vall d'Hebron
 • Dra. Dolores Jaraquemada Pérez de Guzmán
  Institut de Biologia Fonamental Vicent Villar Palasí
Finançament: 185.532 €

Estratègies per al trasplantament de cèl·lules pancreàtiques diferenciades derivades d'epiteli pancreàtic, biliar i cèl·lules ES

 • Dr. Francisco X. Real Arribas
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
 • Dr. Senén Vilaró Coma
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
 • Dr. Pierre Savatier
  Lab. de Biologie Molléculaire et Cellulaire. Lyon
Finançament: 204.447 €

Fibrosi hepàtica i marcadors sèrics i tissulars de fibrosi en la recidiva d'infecció per virus de l'hepatitis C en el trasplantament hepàtic

 • Dr. Antoni Rimola Castellà
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 68.185 €

Efecte de la modulació de l'angiogènesi en la vasculopatia crònica de l'empelt

 • Dra. Eulàlia Roig Minguell
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 89.514 €

Estratègies de teràpia gènica i de precondicionament en el trasplantament de fetge

 • Dr. Joan Roselló Catafau
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Finançament: 80.586 €

Importància de l'ordre de despinçament vascular en la reperfusió de l'empelt en el trasplantament ortotòpic de fetge: estudi comparatiu

 • Dr. Antoni Sabaté Pes
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 11.074 €

Coinfecció pel virus de la immunodeficiència humana en els pacients amb hepatopatia crònica. Implicacions per al maneig dels potencials candidats a trasplantament hepàtic (TH) i de les complicacions ulteriors

 • Dr. Miguel Santín Cerezales
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 42.281 €

Avaluació de mediadors moleculars de nefropatia crònica del trasplantament renal en biòpsies de protocol

 • Dr. Daniel Serón Micas
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 60.402 €

Teràpia gènica per a la prevenció del rebuig en un model experimental d'al·lotrasplantament renal. Utilització de molècules antisentit per al bloqueig del senyal coestimulador CD40-CD40L

 • Dr. Joan Torras Ambros
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
 • Dr. Josep Maria Aran Perramon
  Institut de Recerca Oncològica
Finançament: 40.520 €

Avaluació del cost directe atribuïble al trasplantament cardíac, hepàtic i renal a Catalunya

 • Dr. Antoni Trilla Garcia
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 9.956 €

Paper de l'homeòstasi de l'aigua cerebral en el desenvolupament de lesions neurològiques associades al trasplantament hepàtic

 • Dr. Víctor Vargas Blasco
  Hospitals Vall d'Hebron
Finançament: 36.583 €

Blocatge de la seqüestració de p27 indüida per Myc com a factor limitant de l'immunosupressor Rapamicina

 • Dr. Jordi Vives Puiggros
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 60.961 €

Estudi prospectiu controlat sobre l'eficàcia d'un règim immunosupressor sense corticoides en el trasplantament hepàtic

 • Dr. F. Xavier Xiol Quingles
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 21.636 €

Estudi del valor predictiu dels polimorfismes genètics de les interleucines IL-10, IL-6, IL-2, IL-4r, TNFalfa, i IFNlambda, com a marcadors del rebuig agut i crònic en el trasplantament renal

 • Dr. Jordi Yagüe Ribes
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 86.596 €
Anar al contingut