FUNDED PROJECTS:
DIABETES

cartell MaratóFollowing the 1998 edition, which was dedicated to diabetes and other metabolic diseases, the sum of €3,313,476 was distributed among the 37 biomedical research projects listed below and used to support research on these diseases. The results were published in the V Simposium Fundació La Marató de 3Cat, which took place in 2004.

Estudi de l'efecte terapèutic de les neurotrofines en les neuropaties diabètiques

 • Dr. Jordi Alberch Vié
  Facultat de Medicina. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
Fund: 99.660 €

Estudi pilot de diabetis i obesitat a Catalunya

 • Dr. Jaume Arroyo Bros
  DAP Sabadell. Fundació Jordi Gol i Gurina
 • Dra. Begoña Campos Bonilla
  Facultat de Medicina, Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
 • Dra. Anna Sanmartí Sala
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Fund: 141.642 €

Homocisteïna i malaltia: estudis genètics, bioquímics i clínics de l'homocistinúria i del risc cardiovascular

 • Dra. Susana Balcells Comas
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
 • Dra. M. Antònia Vilaseca Buscá
  Hospital Universitari Sant Joan de Déu
 • Dr. Xavier Pintó Sala
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Fund: 71.549 €

Teràpia gènica en models animals diabètics

 • Dr. Ramon Bartrons Bach
  Facultat d'Odontologia. Fundació August Pi i Sunyer
Fund: 98.936 €

Estudi de la maquinària molecular secretora d'insulina i de la translocació del transportador de glucosa GLUT4. Canvis funcionals i d'expressió relacionats amb la diabetis

 • Dr. Joan M. V. Blasi Cabús
  Facultat de Medicina. Fundació August Pi i Sunyer
Fund: 72.392 €

Antidiabètics orals. Nous procediments de síntesi d'azasucres inhibidors de glucosidases

 • Dr. Joan Bosch Cartes
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Fund: 62.161 €

Aproximacions de teràpia gènica per a la diabetis mellitus centrades en la manipulació genètica del pàncrees i teixits extrapancreàtics

 • Dra. Fàtima Bosch Tubert
  Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona
Fund: 131.271 €

Estudi del sistema antioxidant i de l'estrès oxidatiu en pacients fenilcetonúrics

 • Dr. Jaume Campistol Plana
  Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Fund: 74.586 €

Valoració de l'estrès oxidatiu i la fibrogènesi en la patogènia de la nefropatia diabètica. Influència del control glicèmic i del consum de tabac

 • Dr. Enric Esmatjes Mompó
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Fund: 68.302 €

Anàlisi molecular i funcional de mutacions al DNA mitocondrial implicades en sordesa progressiva i diabetis

 • Dr. Xavier Estivill Pallejà
  Centre de Genètica Mèdica i Molecular. Institut de Recerca Oncològica
Fund: 91.214 €

Dissecció d'un circuit transcripcional que controla la funció de les cèl.lules productores d'insulina

 • Dr. Jorge Ferrer Marrades
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Fund: 100.017 €

Transferència del gen WASP, mitjançada per vectors retrovírics, a limfoblasts de pacients amb la síndrome de Wiskott-Aldrich: avaluació dels canvis metabòlics i funcionals

 • Dra. Cristina Fillat Fonts
  Centre de Genètica Mèdica i Molecular. Institut de Recerca Oncològica
Fund: 29.903 €

Cerca de gens relacionats amb IPF-1 (insulin promoter factor-1): implicacions en la regulació del gen de la insulina i en la diabetis de tipus 2

 • Dr. Jordi Garcia Fernàndez
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Fund: 108.733 €

L'alteració del lloc d'unió del malonil-CoA a la carnitina palmitoil transferasa com a agent causal de la diabetis mellitus no dependent d'insulina (NIDDM)

 • Dr. Fausto García Hegardt
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Fund: 76.735 €

Diabetis i treball. Anàlisi de la influència del control de la malaltia i de les condicions de treball en l'absentisme laboral de les persones diabètiques

 • Dr. Joan Gené Badia
  DAP Baix Llobregat Litoral. Fundació Jordi Gol i Gurina
Fund: 28.825 €

Estudi de l'activació de quinases d'estrès pel TNF-alfa i estrès oxidatiu en adipocits: intercomunicació amb el senyal generat per la insulina

 • Dr. Néstor Gómez Trias
  Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona
Fund: 61.423 €

Neogènesi dels illots pancreàtics: identificació de l'expressió diferencial dels gens induïts per tungstat

 • Dr. Néstor Gómez Trias
  Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona
Fund: 61.423 €

Neogènesi dels illots pancreàtics: identificació de l'expressió diferencial dels gens induïts per tungstat

 • Dr. Ramon Gomis de Barbarà
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Fund: 109.685 €

La glucosa 6-fosfat com a metabòlit clau en els mecanismes de regulació de la glicèmia

 • Dr. Joan J. Guinovart Cirera
  Facultat de Química. Universitat de Barcelona
Fund: 73.357 €

Virus de l'hepatitis C com a factor de risc per desenvolupar una diabetis mellitus: estudi dels mecanismes etiopatogènics

 • Dra. Cristina Hernández Pascual
  Hospital General Universitari Vall d'Hebron
Fund: 41.036 €

Investigació sobre la qualitat de la informació en diabetis mellitus disponible a Internet. Construcció i validació d'un instrument d'avaluació de la qualitat

 • Dr. Albert J. Jovell Fernández
  Fundació Biblioteca Josep Laporte. Universitat Autònoma de Barcelona
Fund: 28.474 €

OPTIDIAB: model d'investigació per a la gestió i economia de la salut, i d'optimització de la qualitat de l'assistència integrada a la diabetis mellitus

 • Dr. Alberto de Leiva Hidalgo
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Fund: 96.343 €

La carnitina palmitoiltransferasa I (CPT I) com a diana farmacològica a la diabetis tipus 2

 • Dr. Pedro F. Marrero González
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Fund: 69.786 €

Expressió de VEGF i Angiopoetina-2 en un model de retinopatia diabètica

 • Dr. Cristóbal Mezquita Pla
  Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Fund: 115.827 €

Efecte de la hiperglicèmia en el fracàs primari del trasplantament d'illots pancreàtics: contribució a la mort i la disfunció de les cèl·lules beta trasplantades

 • Dr. Eduard Montanya Mias
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Fund: 80.947,32 €

Estudi dels factors determinants de l'amiloidogènesi a la cèl·lula beta pancreàtica i la seva relació patogènica amb la diabetis tipus 2

 • Dra. Anna Novials Sardà
  Fundació Sardà Farriol
 • Dra. Elena Fernández Usac
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dra. Anne Clark
  Radcliffe Infirmary. University of Oxford
Fund: 280.408 €

Diabetis mellitus, sobrecàrrega cel·lular de ferro i prevalença de mutacions del gen HFE en la població espanyola

 • Dr. Rafael Oliva Virgili
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Fund: 78.183 €

Caracterització fisicoquímica i funcional de la subfracció modificada, electronegativa de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL(-)) en la diabetis mellitus. Influència del perfil glicèmic

 • Dr. Jordi Ordóñez Llanos
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Fund: 108.588 €

Anàlisi del paper dels activadors del plasminogen (PAs) a la nefropatia diabètica. Establiment del model d'inducció experimental de diabetis a ratolins null pels PAs

 • Dra. Rosanna Paciucci Barzanti
  Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron
Fund: 67.035 €

Paper modulador de la resposta biològica a la reacció de Maillard en l'evolució de la nefropatia en un model experimental de diabetis

 • Dr. Joan Prat Corominas
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
Fund: 52.840 €

Paper del factor de transcripcció p48 en el desenvolupament, la proliferació i la diferenciació del pàncrees endocrí

 • Dr. Francisco X. Real Arribas
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
Fund: 130.305 €

Lipoproteïna lipasa i receptor de les lipoproteïnes de baixa densitat i la seva relació amb la diabetis

 • Dr. Manuel Reina del Pozo
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Fund: 77.459 €

Anàlisi mutacional del domini intracel·lular "x1c" del gen del receptor 2 del factor de necrosi tumoral alfa en pacients amb diabetis mellitus tipus 2

 • Dr. Cristóbal Richart Jurado
  Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona
Fund: 73.647 €

Estudi pilot de la lipèmia i glucèmia postprandials domiciliàries en persones amb xifres de triglicèrids entre 100 i 200 mg/dl, amb i sense glucèmia alterada en dejú

 • Dr. Emili Ros Rahola
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Fund: 23.621 €

Adaptacions fisiològiques a la modificació del quocient oferta/demanda d'insulina

 • Dr. Bernat Soria Escoms
  Institut de Bioenginyeria. Universitat Miguel Hernández
Fund: 125.041 €

La proteïna desacobladora mitocondrial UCP3, nova diana terapèutica de l'obesitat i diabetis tipus 2

 • Dr. Francesc Villarroya Gombau
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Fund: 101.831 €

IFN-beta i predisposició genètica a la diabetis tipus 1: anàlisi comparativa en el ratolí transgènic pINS-IFNbeta no obès diabètic (NOD) i no obès resistent (NOR)

 • Dra. Marta Vives Pi
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Fund: 70.198 €

Identificació i anàlisi funcional de gens implicats en la fisiopatologia de la diabetis mellitus de tipus 2

 • Dr. Antonio Zorzano Olarte
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Fund: 131.415 €
Anar al contingut