BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS "EUFÒRIA"

 

1a) PREÀMBUL

El programa-concurs "EUFÒRIA" està organitzat per VERANDA MEDIA SL (LA PRODUCTORA), amb domicili social al carrer Rosselló n. 34, 4t, Of. 2-3-4, CP 08029 Barcelona i CIF B-65425027 per a la CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS SA i els seus canals de televisió, interactius i digitals.

Aquestes bases recullen l'estructura i les normes de funcionament general del programa-concurs "EUFÒRIA". Com que es tracta d'un programa de televisió, els concursants coneixen i accepten que, per motius d'emissió, audiència, com a conseqüència de qualsevol modificació al pla de producció imposat per CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA (CCMA) o per qualsevol altra circumstància aliena a LA PRODUCTORA, les bases es podran modificar unilateralment per part de LA PRODUCTORA). Qualsevol modificació a les bases del concurs "EUFÒRIA" que en aquest sentit es fes, respectarà, en tot cas, l'estructura general i l'equilibri intern de les bases originals del mateix i serà comunicada als concursants per part de la PRODUCTORA

1."EUFÒRIA" és un concurs de talent, en què els concursants competiran entre si a través d'actuacions musicals gravades i/o en directe que han preparat prèviament amb l'assessorament de professors de cant i altres disciplines (els coaches), que interpretaran com a solistes però acompanyats d'un cor format per 2 o 3 coristes que al seu torn són concursants del programa, corresponent al jurat i/o als coaches i/o al públic a través de votacions, decidir els concursants que se segueixen concursant durant el programa i finalment el guanyador del concurs, d'ara endavant EL PROGRAMA.

2.EL PROGRAMA estarà compost per 11 episodis de concurs i 2 més confeccionats amb material audiovisual dels anteriors, del càsting, així com altres materials inèdits, que es desenvoluparan al llarg de QUATRE mesos de producció, conforme més endavant s'explicarà.

3.El PROGRAMA estarà dirigit per un PRESENTADOR, al qual acompanyaran com protagonistes principals:
a. Els jurats, 3 artistes o professionals de reconegut prestigi que formaran el Jurat del concurs que decidiran quins CONCURSANTS son nominats i/o eliminats i/o el preferit segons s'explicarà a la base 4. (En endavant EL JURAT).
b. Els coachs, 3 professors de cant i altres disciplines, prepararan ELS CONCURSANTS per interpretar les seves cançons i decidiran en alguns episodis quins CONCURSANTS son nominats i/o eliminats segons s'explicarà en la base 4. (En endavant ELS COACHS).
c. Els concursants: seran persones amb talent musical que procedeixen del càsting del PROGRAMA i desitjant concursar. (En endavant ELS CONCURSANTS).


2a)  ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA

1.LA PRODUCTORA tindrà la consideració d'organitzadora del PROGRAMA als efectes de les presents bases.

2.No obstant, MUSICA GLOBAL DISCOGRAFICA, S.L. (MUSICA GLOBAL) com a productor discogràfic designat per CCMA i LA PRODUCTORA, serà la responsable exclusiva de satisfer el premi al guanyador del concurs tal com es disposa a la base núm. 5, i exonerarà i mantindrà indemne a LA PRODUCTORA i CCMA de qualsevol reclamació derivada del compliment d'aquestes obligacions. A aquests efectes, MUSICA GLOBAL subscriu aquestes bases.

3a) CONCURSANTS

3.1. Les persones que desitgin participar en el procés (en endavant el "Càsting") que organitzarà la PRODUCTORA per seleccionar les 16 persones per participaran en el PROGRAMA hauran de complir amb els següents requeriments:

a. Tenir capacitat legal plena o en el cas dels menors d'edat, limitada però complementada amb l'autorització expressa dels representants legals
b. Residir legalment a Espanya i tenir autorització suficient per residir a Espanya durant tota la fase de producció del PROGRAMA.
c. No mantenir vinculació laboral amb LA PRODUCTORA, CCMA o MUSICA GLOBAL.
d .Haver resultat seleccionat al/s càsting/s previs del PROGRAMA.
e. Haver formalitzat amb la PRODUCTORA el contracte de participació corresponent pel qual cedeixen els drets d'explotació de les seves interpretacions i d'imatge de les seves intervencions i accepten expressament aquestes bases.
f. No haver assumit prèviament cap obligació i/o signat cap contracte amb tercer que impedeixi el correcte compliment de les obligacions i/o cessions recollides en aquestes bases i/o el contracte de participació amb la PRODUCTORA.
g. Els participants concursaran individualment sense perjudici que algunes actuacions del PROGRAMA les faran acompanyats per un cor.


4a) MECÀNICA DEL PROGRAMA

El PROGRAMA estarà compost per onze episodis de concurs i dos més en els termes estipulats a la Base 1.3.
En tots els episodis, ELS CONCURSANTS concursaran interpretant individualment temes musicals que seran acompanyats per un cor de dos o tres CONCURSANTS del PROGRAMA.
Les cançons que interpretaran els CONCURSANTS seran seleccionades per la Direcció del PROGRAMA. La PRODUCTORA podrà fer qualsevol modificació (tons, ritme, lletra, instruments, etc.) sobre les cançons a interpretar pel CONCURSANT.
L'ordre de les actuacions dels CONCURSANTS als episodis del PROGRAMA serà lliurement decidit per la Direcció de producció del PROGRAMA.
Els sistemes de votació del públic del PROGRAMA seran establerts lliurement per LA PRODUCTORA, i podran incloure votacions a través de SMS, per Internet, mitjançant descàrregues, aplicacions, etc.


CÀSTING

El procés de càsting a través del qual han accedit els CONCURSANTS al PROGRAMA ha estat organitzat per LA PRODUCTORA.
El càsting del PROGRAMA del qual accedeix el CONCURSANT ha consistit en diferents proves a Catalunya presencials i/o no presencials, entre els mesos de març 2021 i gener de 2022, de les quals segons el criteri que estableixi LA PRODUCTORA és elegit el CONCURSANT per participar al PROGRAMA.


EPISODI 1
A l'episodi 1 participaran 16 CONCURSANTS que procedeixen del càsting del PROGRAMA.
La participació dels CONCURSANTS es farà en 4 blocs. En cada bloc actuaran de manera independent 4 CONCURSANTS. Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes. En acabar les 4 actuacions de cada bloc, el JURAT decidirà quins 2 CONCURSANTS són nominats. Els 8 CONCURSANTS que no siguin nominats passaran a concursar al següent episodi.
Pel que fa als 8 CONCURSANTS nominats, EL JURAT decidirà quin CONCURSANT queda eliminat del PROGRAMA i quin CONCURSANT passa a concursar el següent episodi.
Dels 6 CONCURSANTS nominats que continuen, ELS COACHS decidiran quin CONCURSANT queda eliminat del PROGRAMA i que CONCURSANT passa a concursar el següent episodi.
Dels 4 CONCURSANTS que continuen, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà quins 2 CONCURSANTS segueixen concursant al PROGRAMA.


EPISODI 2
L'episodi comença amb la participació de 12 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
Des de l'inici i fins a la fi de les actuacions, el JURAT decidirà quin CONCURSANT és nominat i quin CONCURSANT no és nominat, i quin CONCURSANT és el "FAVORIT" amb el privilegi de no poder ser nominat. Llevat del CONCURSANT amb la condició de "FAVORIT", el JURAT podrà canviar la condició de nominat o no nominat dels CONCURSANTS.
Un cop fetes les actuacions, i un cop haguessin quedat determinats els CONCURSANTS que són nominats, ELS COACHS decidiran d'entre ells quins 2 CONCURSANTS segueixen sent nominats. Entre els 2 CONCURSANTS que segueixen nominats, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà que 1 CONCURSANT segueix concursant al PROGRAMA.

EPISODI 3
L'episodi comença amb la participació d' 11 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
Des de l'inici i fins a la fi de les actuacions, el JURAT decidirà quin CONCURSANT és nominat i quin CONCURSANT no és nominat, i que CONCURSANT és el "FAVORIT" amb el privilegi de no poder ser nominat. Llevat del CONCURSANT amb la condició de "FAVORIT", el JURAT podrà canviar la condició de nominat o no nominat dels CONCURSANTS. Un cop fetes les actuacions, i un cop haguessin quedat determinat els CONCURSANTS que són nominats, ELS COACHS decidiran d'entre ells quins 2 CONCURSANTS segueixen sent nominats. Entre els 2 CONCURSANTS que segueixen nominats, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà que 1 CONCURSANT segueix concursant al PROGRAMA.

EPISODI 4
L'episodi comença amb la participació de 10 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
Després de les actuacions, entre EL JURAT, ELS COACHS, i el públic del PROGRAMA, de la manera que decideixi LA PRODUCTORA, establiran quin CONCURSANT queda eliminat.

EPISODI 5
L'episodi comença amb la participació de 9 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
Des de l'inici i fins a la fi de les actuacions, el JURAT decidirà quin CONCURSANT és nominat i quin CONCURSANT no és nominat.
Un cop fetes les actuacions, i un cop haguessin quedat determinat els CONCURSANTS que són nominats, ELS COACHS decidiran d'entre ells que 2 CONCURSANTS segueixen sent nominats. Entre els 2 CONCURSANTS que segueixen nominats, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà que 1 CONCURSANT segueix concursant al PROGRAMA.

EPISODI 6
L'episodi comença amb la participació de 8 CONCURSANTS.
En aquest episodi ELS CONCURSANTS seran aparellats en grups de dos. Cadascun dels integrants de cada grup en presència de l'altre, interpretarà individualment a l'escenari del PROGRAMA el seu tema musical. Un cop acabada la primera interpretació del grup, el segon integrant interpretarà el tema musical. Totes dues interpretacions estaran acompanyades d'un cor de dos o tres coristes. Aquests aparellaments seran coneguts com a LES BATALLES.

Un cop acabada cada BATALLA, EL JURAT decidirà que CONCURSANT és el vencedor de la BATALLA, i quin és nominat. A criteri del JURAT, algunes BATALLES podrà tindre dos CONCURSANTS vencedors o nominats. Aquells CONCURSANTS que fossin vencedors de la batalla, passaran a concursar al següent episodi.
Des de l'inici de les actuacions dels CONCURSANTS fins al final de les mateixes, EL JURAT assignarà a un dels CONCURSANTS com EL FAVORIT. Aquest CONCURSANT no podrà ser nominat, i per tant passarà a concursar al següent episodi.
D'entre els CONCURSANTS nominats, ELS COACHS decidiran d'entre ells quins 2 CONCURSANTS segueixen sent nominats. Entre els 2 CONCURSANTS que segueixen nominats, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà que CONCURSANT segueix concursant al PROGRAMA.

EPISODI 7
L'episodi comença amb la participació de 7 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
Des de l'inici i fins a la fi de les actuacions, el JURAT decidirà quin CONCURSANT és nominat i que CONCURSANT no és nominat, i quin CONCURSANT és el "FAVORIT" amb el privilegi de no poder ser nominat en aquest episodi així com no poder ser nominat en el següent episodi. Llevat del CONCURSANT amb la condició de "FAVORIT", el JURAT podrà canviar la condició de nominat o no nominat dels CONCURSANTS.
Un cop fetes les actuacions, i un cop haguessin quedat determinats els CONCURSANTS que són nominats, ELS COACHS decidiran d'entre ells quins 2 CONCURSANTS segueixen sent nominats. Entre els 2 CONCURSANTS que segueixen nominats, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà quin CONCURSANT segueix concursant al PROGRAMA.

EPISODI 8
L'episodi comença amb la participació de 6 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
Des de l'inici i fins a la fi de les actuacions, el JURAT decidirà quin CONCURSANT és nominat i quin CONCURSANT no és nominat, i que CONCURSANT és el "FAVORIT" amb el privilegi de no poder ser nominat. Excepte el CONCURSANT amb la condició de "FAVORIT" i el CONCURSANT que va ser el FAVORIT a l'episodi anterior, i per tant en aquest no pot ser nominat, el JURAT podrà canviar la condició de nominat o no nominat dels CONCURSANTS.
Un cop fetes les actuacions, i un cop haguessin quedat determinats els CONCURSANTS que són nominats, ELS COACHS decidiran d'entre ells que 2 CONCURSANTS segueixen sent nominats. Entre els 2 CONCURSANTS que segueixen nominats, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà que 1 CONCURSANT segueix concursant al PROGRAMA.

EPISODI 9
L'episodi comença amb la participació de 5 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
D'entre les actuacions, EL JURAT decidirà quin CONCURSANT ha fet la millor actuació.
Els 5 CONCURSANTS tornen a actuar, interpretant individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes. Un cop fetes les actuacions, EL JURAT decidirà que CONCURSANT ha fet la millor actuació sense comptar amb el CONCURSANT que va fer la millor actuació al primer bloc d'interpretacions.
Entre els dos CONCURSANTS que haguessin fet la millor actuació, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà quin CONCURSANT serà finalista encara que segueixi concursant a l'episodi 10 del PROGRAMA.

EPISODI 10
L'episodi comença amb la participació de 5 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un tema musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes. Pel que fa als 4 CONCURSANTS que concursen per accedir a la final del PROGRAMA, EL JURAT puntuarà cada actuació amb les puntuacions següents: 10, 9, 7 i 5.
Aquell CONCURSANT que hagués obtingut la puntuació més alta passarà a concursar a l'episodi final del PROGRAMA.
Els 3 CONCURSANTS pendents d'accedir a l'episodi final del PROGRAMA tornaran a cantar individualment un o diversos temes musicals acompanyats de dos o tres coristes.
D'entre les actuacions, el públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà que CONCURSANT serà el tercer finalista del PROGRAMA.

EPISODI 11
L'episodi comença amb la participació de 3 CONCURSANTS.
Cadascun dels CONCURSANTS interpretarà individualment un o diversos temes musical acompanyat d'un cor de dos o tres coristes.
El públic del PROGRAMA a través del sistema de votació que estableixi LA PRODUCTORA decidirà que CONCURSANT serà el GUANYADOR del PROGRAMA.


5a) PREMI

MUSICA GLOBAL editarà, produirà, distribuirà i promocionarà un DISC al guanyador del concurs en els termes establerts a aquest efecte en document a annex a aquestes bases.

6a) MISCEL·LÀNIA

La participació en aquesta iniciativa suposa l'acceptació de les presents bases inclosa l'aplicació de la normativa fiscal que resulti d'aplicació obligatòria.
La participació tant al "càsting" com al PROGRAMA no suposa el manteniment de cap vincle de caràcter laboral ni amb la PRODUCTORA ni amb la CCMA, i per tant de la participació no es deriva cap dret a percebre una retribució econòmica o compensació, excepte el premi que s'indica a la Base 5a
Per a tot allò que no estigui previst a les presents bases, la Producció del PROGRAMA dictarà les decisions que lliurement estimi corresponents, respectant, en tot cas, l'estructura general i l'equilibri intern de les bases originals del PROGRAMA.
Totes les decisions adoptades per la Direcció del PROGRAMA, així com les dels JURAT i COACHS en l'àmbit de les seves competències seran inapel·lables i hauran de respectar-les ELS CONCURSANTS encara que no compartissin les mateixes.
Tot CONCURSANT que no respectés les presents bases, incomplís les obligacions del seu contracte de participació al PROGRAMA, no atengués les directrius de la Direcció del Programa o mostrés un comportament irrespectuós cap a la resta de CONCURSANTS, l'audiència del PROGRAMA, CCMA, i LA PRODUCTORA o els professionals vinculats a aquestes empreses i al PROGRAMA, podrà ser automàticament eliminat del PROGRAMA, perdent qualsevol dret derivat de la seva participació.
En cas que la producció del PROGRAMA fos suspesa o cancel·lada per qualsevol causa abans del seu terme, el concurs serà igualment cancel·lat a l'estat en què aquell moment es trobés, sense obligació per part de LA PRODUCTORA i CCMA d'indemnització alguna als CONCURSANTS.
En cas que un CONCURSANT experimentés un contagi de covid 19 o les seves variants, i estigués contagiat durant l'enregistrament del PROGRAMA, LA PRODUCTORA per garantir la salut dels participants al PROGRAMA, podrà al seu criteri requerir la terminació anticipada de la participació del CONCURSANT al PROGRAMA.
La participació en aquesta iniciativa implica la renúncia expressa al fur que li pogués correspondre acceptant els Tribunals i Jutjats de Barcelona com a competents per dilucidar qualsevol reclamació


7a) PROTECCIÓ DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, s'informa:
Responsable del tractament: S'informa EL CONCURSANT que LA PRODUCTORA, amb domicili al c/ Rosselló n. 34, 4t, Of. 2-3-4, CP 08029 Barcelona, telèfon de contacte 935 539 933 i adreça electrònica de contacte info@veranda.tv és responsable del tractament de les seves dades personals contingudes en aquest document i de les que es derivin de la seva condició de client/ proveïdor de la societat esmentada.
Delegat de Protecció de Dades: EL CONCURSANT pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de LA PRODUCTORA a la següent adreça electrònica: dpd@veranda.tv
Necessitat del tractament: La comunicació i el tractament de les dades personals d'EL CONCURSANTE és un requisit legal necessari per al desenvolupament de la relació contractual amb LA PRODUCTORA, per la qual cosa EL CONCURSANT està obligat a facilitar aquestes dades a LA PRODUCTORA, quedant informat que, en cas contrari, no es podrà desenvolupar la relació jurídica ni complir-se les obligacions legals.
Finalitats del tractament de les dades i base jurídica: Les dades personals seran tractades per al desenvolupament de la participació del CONCURSANT al PROGRAMA. I en el compliment de les obligacions legals aplicables d'acord amb la normativa mercantil i fiscal, les dades personals del CONCURSANT seran tractades per a la gestió de facturació, fiscal i comptable.
Destinataris de les dades: Amb base jurídica en la relació contractual i en el compliment d'obligacions legals aplicables a LA PRODUCTORA, les dades personals del CONCURSANT seran comunicades a les entitats financeres per al pagament dels serveis o béns contractats; a l'Agència Tributària; als auditors financers; a qualsevol de les altres administracions competents; a CCMA, a MUSICA APARTE i a tercers encarregats del tractament contractats per LA PRODUCTORA mitjançant la subscripció de contractes d'encàrrec de tractament, els quals estaran obligats a tractar les dades seguint les instruccions de LA PRODUCTORA amb garanties suficients de seguretat i confidencialitat.
Conservació de les dades: Les dades seran conservades per LA PRODUCTORA durant la vigència de la relació contractual per a les finalitats anteriorment indicades i, acabada aquesta, seran conservades durant el termini necessari per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals.
Exercici de drets: EL CONCURSANT pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i portabilitat, mitjançant l'enviament a LA PRODUCTORA d'una sol·licitud indicant el dret que exercita i aportant una fotocòpia per les dues cares del DNI o document legal d'identificació de la seva identitat a qualsevol de les adreces següents: Postal: C/ Rosselló n. 34, 4, Of. 2-3-4-, CP 08029 Barcelona; Electrònica: dpd@veranda.tv. Així mateix, EL CONCURSANT us assisteix el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es) en particular, quan considerin que no han obtingut satisfacció per part de LA PRODUCTORA a l'exercici dels seus drets. Amb caràcter previ a qualsevol reclamació i de forma voluntària, EL CONCURSANT pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de LA PRODUCTORA en aquesta adreça electrònica: dpd@veranda.tv
Comunicació de dades de tercers: En cas que es proporcioni a LA PRODUCTORA dades de terceres persones per a la relació contractual, prèviament a l'emplenament de les seves dades, el subscrivint del document queda obligat a informar els tercers de la comunicació de les dades a LA PRODUCTORA, d'acord amb allò establert a l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades.
Reciprocitat: Les parts garanteixen el compliment dels principis establerts al RGPD i qualsevol altra normativa vigent en matèria de protecció de dades amb la diligència d'un ordenat comerciant. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que derivi del seu propi incompliment de les esmentades obligacions contractuals, legislació i normativa. Així mateix, cada part serà responsable de tots els danys i perjudicis que ocasioni l'altra, els seus béns, o tercers relacionats amb ella, com a conseqüència o motiu de l'incompliment de les obligacions derivades de la clàusula anterior sobre el tractament de dades personals o de les actuacions doloses o negligents del personal en matèria de protecció de dades personals.
Transferències internacionals de dades: No es preveu la realització de transferències internacionals.

Anar al contingut