RELACIONAT
La masturbació pot ser manual o amb accessoris