Concurs Ferrer
BASES DE LA PROMOCIÓ


I.- Àmbit personal i territorial:
Podran participar en la promoció tots els internautes majors de 18 anys i residents a la comunitat autònoma de Catalunya.
Queden exclosos de participar en l'actual promoció els menors d'edat, així com els empleats de les empreses col·laboradores que intervinguin en aquesta promoció.

II.- Àmbit temporal:
La promoció es durà a terme del dia 25 al 29 de maig.

III.- Accés a la promoció i participació:
Per participar en la promoció, que es durà a terme en les condicions establertes en les actuals bases, els participants hauran de contestar amb un comentari a la pregunta que es formularà en un post de la Fanpage d'"El mur". Els participants podran guanyar un lot de productes Protextrem i Omegafort valorat en 50 euros.


PREMI
En l'actual promoció se seleccionarà 1 guanyador/a (i 2 de reserva). El guanyador rebrà com a premi un lot de productes Protextrem i Omegafort valorat en 50 euros
El premi no és canviable pel seu import en metàl·lic, ni per cap altre premi, ni susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. Queda prohibida la comercialització i/o venda del premi.
La renúncia al premi no atorgarà al renunciant el dret a indemnització o compensació de cap mena.


MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ
Durant el període promocional indicat hi participaran tots aquells internautes que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
Els usuaris que entrin al Facebook de la pàgina https://www.facebook.com/elmurtv3 i estiguin interessats a participar en la promoció hauran de deixar un comentari en el post corresponent, indicant la resposta a la pregunta que es formuli.
Cada persona hi podrà participar tantes vegades com vulgui, dins del període de duració de la promoció, tot i que només es prendrà com a vàlid el primer comentari.

MECÀNICA DEL SORTEIG
Un cop finalitzada l'actual promoció, "El mur", amb tots els internautes que hi hagin participat i hagin enviat la seva resposta, seguint les clàusules establertes, elaborarà un fitxer numerat, que anomenarà "llista de participants".
El dia que finalitzi la promoció, "El mur" seleccionarà de forma aleatòria 10 registres, el primer dels quals serà el guanyador i els dos següents seran reserves, en l'ordre de selecció aleatòria que la plataforma Easypromo hagi establert.
Les persones en reserva, per ordre cronològic, seran utilitzades si es donés algun dels següents casos:

a)   Si el guanyador no compleix tots els requisits de participació del sorteig.
b)   Si el guanyador no fos localitzat.
c)   Si per qualsevol causa el guanyador no acceptés el premi.
d)   Si el guanyador/a incompleix les prohibicions.


Consulta les condicions generals de participació
 
Anar al contingut