Condicions de participació #CompremaCaprabo

 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA), amb domicili a Barcelona, Via Augusta, 252 organitza un concurs que premiarà els espectadors i usuaris que enviïn "selfies" des de supermercats Caprabo per mostrar que ells també compren a Caprabo. 

Els interessats podran participar mitjançant la xarxa social de Twitter i Instagram mitjançant el hashtag #CompremaCaprabo o bé a través de l'acció de participació www.tv3.cat/compremacaprabo.


Requisits i mecànica

Els espectadors que vulguin participar en aquesta acció podran enviar els seus selfies (fotografies o vídeos) que demostrin que ells també compren a Caprabo. Tant es podran enviar fotos i vídeos dins d'un centre comercial o fora amb algun producte específic de Caprabo. Un mateix participant hi podrà participar amb tantes fotos o vídeos com vulgui.

Les participacions apareixeran al portal Comprem a Caprabo. El contingut es publicarà juntament amb el nom d'usuari de les xarxes socials i la població si s'ha indicat. 

A més, les fotos o vídeos podran aparèixer a qualsevol dels mitjans de comunicació propis de Caprabo, SA (webs, xarxes socials, revistes, etc.).

L'elecció dels guanyadors es farà de manera aleatòria entre totes les participacions rebudes per les vies especificades a dalt.

Un responsable del programa es posarà en contacte amb els guanyadors amb missatgeria privada per poder fer el lliurament. El guanyador té 48 hores per respondre i facilitar les seves dades (nom, cognoms i correu electrònic). En cas que no respongui passat aquest termini s'escollirà i es contactarà amb un altre guanyador. Caprabo contactarà amb el guanyador per acordar la distribució del premi.


Premis i premiats

Del 3 al 30 d'octubre se sortejaran tres premis diaris.

El premi consisteix en 100 euros per comprar a Caprabo, que es carregaran a la targeta El Meu Club Caprabo.

En el cas que el guanyador ja en tingui una, se li carregarà l'import esmentat. Si no en té, tindrà la possibilitat d'aconseguir-la gratuïtament a qualsevol botiga Caprabo o online a http://www.miclubcaprabo.com/atencio-client/solicita-tarjeta/tarjeta-nueva/

El premi objecte d'aquest concurs queda subjecte a les obligacions i retencions fiscals legalment establertes i s'haurà de ser major de 18 anys.

El nom del guanyador es publicarà setmanalment a les xarxes de Caprabo, a www.tv3/compremacaprabo, i a www.caprabo.com/promocions.

El premi aconseguit no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu valor en diners. En el cas que no es disposi de la targeta Caprabo serà imprescindible registrar-ne una de nova.


Dates de participació

Del 3 al 30 d'octubre del 2016. 


Àmbit territorial

Podran participar en aquesta acció totes les persones residents a les comunitats autònomes d'Andorra, Aragó, Catalunya i Navarra. 

 

Informació fiscal

L'obtenció del premi concedit quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals  de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques).


Acceptació de les bases

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes per part del concursant comportarà l'exclusió.


Tractament de les dades

La CCMA informa que les dades dels participants s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquesta acció de participació. Trobareu la informació específica en la nostra Política de protecció de dades.

Les dades facilitades, entre les quals s'inclouen les fotos, els vídeos i el nom i cognom del participant, seran facilitades a Caprabo, SA amb la finalitat que pugui publicar als seus mitjans de comunicació propis (webs, revistes, xarxes socials, etc.) aquests vídeos i imatges. Els titulars d'aquestes dades podran exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició contactant amb Caprabo, SA, Dep. Atenció al Client, carrer Ciències, 135 de l'Hospitalet de Llobregat.

Els participants en aquest concurs manifesten disposar dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual de les fotos i vídeos, ja sigui per ser-ne el titular o per disposar del consentiment del seu autor, i cedir de forma gratuïta a Caprabo, SA aquests drets, amb la finalitat esmentada anteriorment. També manifesten disposar del consentiment de les persones que apareixen en aquestes fotos o vídeos als efectes de la seva publicació per part de Caprabo, SA.


Condicions generals de participació

http://www.ccma.cat/avis-legal/participacio/

Aquestes bases, a més, es trobaran a publicades a:
http://www.caprabo.com/promocions