Manual d'ús

2.4.6.1.7.2. Vocals

So en AFI

Exemples en català

Transcripció d'antena Exemples en altres llengües
Grafia nom Llengua Transcripció AFI Transcripció d'antena

[i]

indi

I

Foreign

Condoleezza

Éric

anglès

anglès

francès

[fɔ́ɾin]
[kondolídzə]
[eɾík]

FÒRIN

CONDOLÍDZa

ERÍC

[u]

dur

U

Aznavour

Ban Ki-Moon

De Boer

francès

coreà

neerlandès

[aznaβúr]
[báŋkímún]
[dəβúr]

AZNAVÚR

BAN KI MÚN

Da BÚR

[e]

festa

E / É

Quai

d'Orsay

francès [kéðorsɛ́]

QUÉ D'ORSÈ

[ɛ́]

cel

È

Alain

José

francès

portuguès

[alɛ́n]
[ʒuzɛ́]

ALÈN

JUZÈ

[o]

gos

O / Ó

Shinzo

Aubry

japonès

francès

[ʃínzo]
[oβɾí]

SHÍNZO

OBRÍ

[ɔ́]

port

Ò

Aung

António

birmà

portuguès

[ɔ́ŋ]
[əntɔ́nju]

ÒNG

ANTÒNIU

[a]

casa

A

Abe

Jean

Paolo

japonès

francès

italià

[áβe]

[ʒán]

[páolo]

ÀBE

JAN

PÀOLO

[ə]

pare (or.)

a (minúscula)

Da Silva

Johnathan

portuguès

anglès

[dəsílβə]
[ʒɔ́nəθən]

Da SÍLVa

JÒNaTHaN

Anar al contingut