Manual d'ús

4.6.2. Convencions gràfiques en els textos escrits

Per als continguts no orals que han de sortir escrits a la pantalla de televisió o en els mitjans interactius adoptem solucions tipogràfiques d’acord amb les convencions comunament acceptades per a la llengua escrita i que alhora afavoreixin una comprensió ràpida.

Distingim entre la indicació de temps, localització i identificació, en què podem ometre elements per economitzar espai, i altres textos visibles, com titulars, titolets i subtitulació, que redactem de manera completa.