Missió institucional

 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en compliment de la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, de la llei de la CCMA, del mandat del Parlament i d’acord amb el contracte programa vigent, té encomanada la missió d’oferir un servei públic audiovisual de qualitat en català, compromès amb els principis ètics i democràtics, i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes, i de l’aranès.
 
L’objectiu de la CCMA és produir i difondre continguts que atenguin les necessitats democràtiques, socials i culturals de la ciutadania, amb la vocació de tenir la màxima acceptació i de ser model de qualitat i de credibilitat.
 
La producció i difusió de continguts audiovisuals a través de les empreses de la CCMA es fa amb criteris d’independència, professionalitat i eficiència en la gestió de recursos, i amb cohesió interna corporativa.
 
La CCMA contribueix a normalitzar l’ús de la llengua i a consolidar el català estàndard oral i escrit, amb respecte per la variació dialectal. El seu model de llengua engloba les diferents varietats geogràfiques i de registre, adaptades a les diferents situacions comunicatives, per arribar a un públic ampli i heterogeni..