2. Manual d'ús

2.4.3.1.2. Usos lingüístics en declaracions i citacions

Televisió

Difonem en la llengua original, sense traduir-les, les declaracions en català i en castellà que emetem com a inserts de declaracions. No traduïm tampoc les declaracions en aranès si no plantegen problemes especials de comprensió.

Traduïm al català les declaracions en altres llengües. Sempre que és possible, deixem sentir les veus originals, almenys al començament i al final de la intervenció.

Més »

Valorem la possibilitat de difondre sense traduir algunes frases o expressions en altres llengües que puguin ser fàcilment comprensibles per a l’audiència. Sempre, però, ens hem d’assegurar que es poden entendre bé, i, si cal, les acompanyem d’una introducció aclaridora.

 

 

LOCUTORA: Així expressava la seva alegria Renato Pasquale:

INSERT: Io sono molto contento.

 

Quan una intervenció en català o en castellà costa d’entendre per problemes de so o de pronúncia, però convé difondre-la pel seu valor documental, hi afegim una locució de reforç, la transcrivim en la llengua original amb subtitulació o la precedim d’una introducció explicativa.

Quan citem oralment o per escrit declaracions, titulars de premsa o fragments de text originalment en altres llengües, els traduïm al català. Si contenen termes o expressions sense traducció directa o jocs de paraules que amb la traducció perden el sentit, en fem una versió aproximada o explicada en català, o bé els mantenim en la llengua original, acompanyant-los, si cal, d’un equivalent aproximat o una explicació en català. Excepcionalment, alguns textos d’especial valor documental o literari, en castellà o en altres llengües, els podem llegir o transcriure en la llengua original.

En cas que una producció tingui versions en català i en altres llengües, ens hi referim amb el títol que s’hagi fixat per a la versió catalana, per exemple, en informacions d’estrenes de cine. Els fragments que en difonem dins els nostres espais són extrets de la versió catalana. Per exemple, si volem parlar de la pel·lícula “Some like it hot”, que en castellà és coneguda amb el títol “Con faldas y a lo loco” i que en català es va emetre per televisió com a “Ningú no és perfecte”, aquest és el títol amb què ens hi referim, i, si hem d’incloure algun fragment del film en algun dels nostres espais, l’extraiem de la versió en català.

Si, per l’interès que ofereixen, mostrem documents originals en llengües que no siguin el català o el castellà, acompanyem la imatge d’una explicació en català.

A les rodes de premsa i actes en què el català no és la llengua vehicular, però hi participen catalanoparlants, procurem obtenir declaracions en català demanant-les directament, durant l’acte o al final.

Ràdio

Difonem en la llengua original, sense traduir-les, les declaracions en català i castellà que emetem com a talls de veu. No traduïm tampoc les declaracions en aranès si no plantegen problemes especials de comprensió.
 
Traduïm al català les declaracions en altres llengües. Sempre que és possible, deixem sentir les veus originals, almenys al començament i al final de la intervenció.

Més »

Valorem la possibilitat de difondre sense traduir algunes frases o expressions en altres llengües que puguin ser fàcilment comprensibles per a l’audiència. Sempre, però, ens hem d’assegurar que es poden entendre bé, i, si cal, les acompanyem d’una introducció o un comentari posterior explicatiu. 

 

 

LOCUTORA: Així expressava la seva alegria Renato Pasquale:

INSERT: Io sono molto contento.

 

Quan una intervenció en català o en castellà costa d’entendre per problemes de so o de pronúncia, però convé difondre-la pel seu valor documental, l’acompanyem d’una introducció o un comentari posterior explicatiu o hi afegim una locució de reforç.

Quan llegim declaracions, titulars de premsa o fragments de text originalment en altres llengües, els traduïm al català. Si contenen termes o expressions sense traducció directa o jocs de paraules que amb la traducció perden el sentit, en fem una versió aproximada o explicada en català, o bé els mantenim en la llengua original, acompanyant-los, si cal, d’un equivalent aproximat o una explicació en català. Excepcionalment, alguns textos d’especial valor documental o literari, en castellà o en altres llengües, els podem llegir en la llengua original.

En cas que una producció tingui versions en català i en altres llengües, ens hi referim amb el títol que s’hagi fixat per a la versió catalana, per exemple, en informacions d’estrenes de cine. Els fragments que en difonem dins els nostres espais són extrets de la versió catalana. Per exemple, si volem parlar de la pel·lícula “Some like it hot”, que en castellà és coneguda amb el títol “Con faldas y a lo loco” i que en català es va emetre per televisió com a “Ningú no és perfecte”, aquest és el títol amb què ens hi referim, i, si hem d’incloure algun fragment del film en algun dels nostres espais, l’extraiem de la versió en català.

A les rodes de premsa i actes en què el català no és la llengua vehicular, però hi participen catalanoparlants, procurem obtenir declaracions en català demanant-les directament, durant l’acte o al final.

Mitjans interactius

Com a norma general, quan transcrivim declaracions, titulars de premsa o fragments de text originalment en altres llengües, els traduïm al català. Si contenen termes o expressions sense traducció directa o jocs de paraules que amb la traducció perden el sentit, en fem una versió aproximada o explicada en català, o bé els mantenim en la llengua original, acompanyant-los, si cal, d’un equivalent aproximat o una explicació en català. Excepcionalment, alguns textos d’especial valor documental o literari, en castellà o en altres llengües, els podem llegir o transcriure en la llengua original.
 
En cas que una producció tingui versions en català i en altres llengües, ens hi referim amb el títol que s’hagi fixat per a la versió catalana, per exemple, en informacions d’estrenes de cine. Els fragments que en difonem dins els nostres espais són extrets de la versió catalana. Per exemple, si volem parlar de la pel·lícula “Some like it hot”, que en castellà és coneguda amb el títol “Con faldas y a lo loco” i que en català es va emetre per televisió com a “Ningú no és perfecte”, aquest és el títol amb què ens hi referim, i, si hem d’incloure algun fragment del film en algun dels nostres espais, l’extraiem de la versió en català.

Més »

Si, per l’interès que ofereixen, mostrem documents originals en llengües que no siguin el català o el castellà, acompanyem la imatge d’una explicació en català.