2. Manual d'ús

2.1.1.3.3.3. Revocacions de la col·laboració

Si algú ens demana revocar la seva col·laboració un cop materialitzada, abans de prendre una decisió valorem aspectes com els possibles perjudicis no previstos inicialment o el canvi de context.

Per norma general, no acceptem revocar cap col·laboració un cop materialitzada però no difosa si això perjudica l’equilibri, la credibilitat o la qualitat de la informació. Només fem excepcions si difondre la col·laboració perjudica encara més la persona o entitat que ens l’ha prestada i sempre que hi hagi hagut un canvi de circumstàncies no previsibles o motius raonables no coneguts quan van consentir a col·laborar.

El responsable corresponent és qui decideix, motivadament, sobre la petició de la revocació de col·laboració.