2. Manual d'ús

2.4.2.2.3.2. La responsabilitat lingüística en la locució

En les intervencions orals basades en un guió escrit, la qualitat lingüística es fonamenta en el text redactat i corregit, però depèn en última instància de la persona que el diu en veu alta. Tots els professionals que parlen per antena s’han d’expressar amb fluïdesa i amb correcció morfològica, sintàctica, lèxica i fonètica.

Si la locució en directe es basa en textos escrits, convé llegir-los en veu alta abans de difondre’ls, per assegurar-se que no sorgiran errors i vacil·lacions en el moment de transmetre’ls a l’audiència.

En les intervencions improvisades, els professionals han de tenir i demostrar competència lingüística suficient. En la improvisació es posen en joc tots els recursos comunicatius, entre els quals hi ha d’haver l’expressió oral correcta.

Les persones que posen veu a textos, improvisen o interpreten han de parlar amb correcció i naturalitat i han d’adequar l’expressió al context. És responsabilitat dels professionals resoldre les mancances que els comuniquin els serveis lingüístics.

Evitem confondre l’audiència amb comentaris lingüístics poc fonamentats. Consultem els serveis lingüístics abans d’afirmar públicament que una expressió determinada és correcta o incorrecta.