2. Manual d'ús

2.4.2.2.3.1. La responsabilitat lingüística en l'elaboració de textos

La primera responsabilitat dels continguts difosos és dels professionals que participen en l’elaboració i locució de textos. Han de respectar els criteris lingüístics i seguir el procés de treball establert.

Durant la fase de gestació del text la consulta als serveis lingüístics permet resoldre dubtes i obtenir recursos que enriqueixen el text i n’asseguren la qualitat lingüística.

Els redactors i guionistes s’ajusten al registre que correspon a cada espai i tenen en compte si el que escriuen és d’ús personal o compartit. Els textos orals, que s’han de convertir en veu, es conceben i presenten de manera que facilitin al màxim la feina de qui els llegirà i la comprensió de l’audiència.

El redactor és responsable de revisar i comprovar personalment els continguts i els aspectes formals del text abans d’enviar-lo a corregir.
 
Només en casos excepcionals la urgència pot justificar la difusió de textos no supervisats pels serveis lingüístics. En aquest cas, cal assegurar-se que el text es revisi per a usos posteriors.