2. Manual d'ús

2.2.1.4.1.1. L'escaleta

Televisió

L’escaleta dels informatius diaris és un discurs audiovisual harmònic i ajustat a les necessitats canviants de la informació diària.

El nostre relat informatiu no és presoner de l’estructura de piràmide invertida, entesa com una seqüència rígida i lineal de notícies que va des de les que considerem més destacades fins a les de menys rellevància. L’última notícia no ha de ser la menys important.

Més »

Fem servir recursos de puntuació narrativa, com ara les ràfegues i els separadors de blocs, per facilitar la comprensió global del programa.

Fora dels canals d’informació continuada, diferenciem els continguts dels diferents informatius diaris perquè una mateixa notícia no es repeteixi en el temps d’una forma redundant i mecànica. Aquest esforç l’apliquem tant a les escaletes com al contingut i l’estructura de les peces que contenen.