2. Manual d'ús

2.3.3.1.1.1. Condicions per a la intervenció dels menors

Animem els menors i els adults que en són responsables a col·laborar en els nostres mitjans. Per obtenir-ne el consentiment els expliquem amb claredat les condicions de la seva col·laboració, l’objectiu i l’ús que en farem, i explicitem en quines de les nostres plataformes de difusió la farem pública. No pressuposem que el menor o el seu entorn coneixen el marc de treball dels mitjans de comunicació i, per tant, els informem de les repercussions que pot tenir la col·laboració.
 
No fem ús de la col·laboració d’un infant si considerem que se’n poden derivar efectes negatius, encara que tinguem el consentiment per difondre-la.
 
Si els menors tenen menys de setze anys, un adult amb responsabilitat ha ser present en el moment de l’enregistrament, la transmissió o la materialització de la col·laboració, excepte quan es tracta de menors desemparats. En aquest cas, només els demanem la col·laboració per plantejar o denunciar la seva situació. Si cal, en preservem la identitat.
 
Si els menors són més grans de setze anys, en tindrem prou amb el seu consentiment, i valorant el seu grau maduratiu, si la col·laboració està relacionada amb una matèria que els és pròpia.
 
Quan fem servir material d’arxiu en què apareixen menors comprovem que no estigui subjecte a cap restricció, tenint en compte que sovint el consentiment s’atorga exclusivament per a un programa o espai determinats.