GUIA EDITORIAL

1.2.3.14.1. Informació

Informem sobre salut amb la màxima exactitud, amb un llenguatge entenedor i precís, i a partir de fonts fidedignes. No confonem fets i dades objectives amb especulacions i evitem tant el sensacionalisme i la morbositat com els eufemismes.

Confirmem i contrastem la informació sobre salut per no generar falses esperances a les persones malaltes o als seus familiars, ni causar-los angoixes infundades.

No fem alarmisme quan informem sobre salut pública, i transmetem a la ciutadania les alertes que determinin les autoritats competents.
Protegim especialment el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones malaltes, convalescents o sotmeses a tractament mèdic, i de manera especial el de les persones agonitzants o en perill de mort. Ens hi referim amb un llenguatge respectuós, que eviti els estereotips negatius i que no les estigmatitzi. Tampoc no fem associacions no fonamentades entre malalties i comportaments, especialment en cas de trastorn mental.

Anar al contingut