1. Guia editorial

1.1.3.3.5. Premis

Les direccions de les empreses de la CCMA decideixen quins dels projectes de producció pròpia es presenten als diferents concursos, premis, certàmens, festivals o similars, ja siguin de Catalunya o de fora.

La destinació dels premis, ja sigui amb dotació econòmica o sense, que es concedeixin a treballs produïts en les empreses de la CCMA queda subjecta a la norma interna vigent.

Etiquetes: