1. Guia editorial

1.1.2.5.2. Diversitat

Reflectim la diversitat de tota la ciutadania, fomentem la cohesió social i no discriminem ningú pel seu origen, ètnia, sexe, creença, cultura, llengua, idees, condició familiar o socioeconòmica, situació física o psíquica, orientació sexual o altres circumstàncies.

Evitem els estereotips en tant que poden fomentar la discriminació.