Manual d'ús

2.4.6.1.7.1. Consonants

So en AFI

Exemples en català

Transcripció d'antena Exemples en altres llengües
Grafia nom Llengua Transcripció AFI Transcripció d'antena

[p]

pou, capa, cub

P Paul francès [pól] PÓL

[b], [β], [v]

blanc, cabra

B / V

Bertrand

Albright

Waldheim

Olivier

francès

anglès

alemany

francès

[bertɾán]

[álβɾait]

[bálthajm]

[oliβjé]

BERTRÀN

ÀLBRAIT

BÀLDHAIM

OLIV

[t]

tou, gata, nord

T

D (final)

Thomas

Bouchard

alemany

francès

[tómas]

[buʃárt]

TÓMAS

BUSHÀRD

[d], [ð]

dit, vida

D

Durao

Ahmadinejad

portuguès

persa

[duɾáu]
[ahmaðineʒát]

DURÀU

AHMADINEJÀD

[k]

casa, cuc, blog

K

G (final)

Hague

Bloomberg

anglès

anglès

[héjk]

[blúmberk]

HÉIK

BLÚMBERG

[g], [ɣ]

gat, vigatà

G / GU

Barghouti

Gedda

àrab

suec

[barɣúti]
[géðə]

BARGÚTI

GUÉDa

[ts]

tsar, potser, tots

TS

Kostunica

Ferenc

serbocroat

hongarès

[koʃtúnitsa]

[fɛ́rɛndz]

KOSHTÚNITSA

FÈRENTS

[dz]

dotze, tots ells

DZ Condoleezza anglès [kondolídzə] CONDOLÍDZa

[tʃ]

txec, cotxe, mig

TX

Josipovic

Jiabao

Francesco

serbocroat

xinès

italià

[jɔsípoβiʧ]
[ʧjapáo]
[franʧésko]

YOSSÍPOVITX

TXIAPÀO

FRANTXÉSCO

[dƷ]

viatge, adjunt

DJ

Bendjedid

Karadzic

àrab

serbocroat

[bendʒeðít]
[káɾaʤitʃ]

BENDJEDÍD

KÀRADJITX

[f]

far, cafè, tuf

F

Petrov

Vranitzky

rus

alemany

[petɾóf]
[fɾanítski]

PETRÓF

FRANÍTSKI

[s]

sabata, tassa, caçar, cabàs

S / SS (entre vocals)

Inácio

Mesic

portuguès

serbocroat

[inásiu]

[mésiʧ]

INÀSSIU

SSITX

[z]

casa, zona, dos ànecs

Z Besancenot francès [βezansenó] BEZANSENÓ

[ʃ]

xàfec, caixa, guix

SH

Fischer

Chirac

alemany

francès

[fíʃər]
[ʃiɾák]

SHaR

SHIRÀC

[Ʒ]

joc, menjar, neix un

J / G

Jorge

Agca

Gérard

portuguès

turc

francès

[ʒórʒe]
[áʒa]
[ʒeɾár]

JÓRJE

ÀJA

GERÀR

[m]

mà, cama, enciam

M Rasmussen danès [rázmusen] RÀSMUSSEN

[n]

net, canó, tan

N Foreign anglès [fɔ́ɾin] FÒRIN

[ŋ]

fang, anca

NG Obiang   [oβjáŋ] OBIÀNG

[ɲ]

nyap, any, àngel

NY

Cunhal

Matignon

Bignone

portuguès

francès

italià

[kuɲál]
[matiɲón]
[biɲóne]

CUNYÀL

MATINYÓN

BINYÓNE

[r]

rosa, serra

R (inicial)

RR (entre vocals)

Rocco

Musharraf

italià

urdu

[rókko]
[muʃáraf]

RÓKKO

MUSHÀRRAF

[ɾ]

cara

R (entre vocals)

Aussaresses

Brown

francès

anglès

[osaɾɛ́s]
[bɾáwn]

OSSARÈS

BRÀUN

[l]

límit, cala, col

L

William

Michelle

anglès

francès

[wíljəm]
[miʃél]

LIaM

MISHÉL

[ʎ]

llum, colla, coll

LL

Coelho

Seselj

portuguès

serbocroat

[koéʎu]
[ʃéʃeʎ]

COÉLLU

SHÉSHELL

[j]

iaia, noi

Y / I

Jensen

Laguiller

Ieltsin

noruec

francès

rus

[jɛ́nsən]
[laɣijé]
[jéltsin]

YÈNSaN

LAGUIYÉ

IÈLTSIN

[w]

quatre, cau

U / W / Ü

François

Walker

Guido

francès

anglès

italià

[fɾanswá]
[wɔ́lkər]
[gwíðo]

FRANSUÀ

WÒLKaR

GÜÍDO

[h]

halar, ehem

H

Lahud

Reinhart

Tsahal

àrab

neerlandès

hebreu

[lahút]

[rájnhart]

[tsahál]

LAHÚD

RÀINHARD

TSAHÀL

[χ]

Jaime (cast.)

KH

Mucha

Fogh

Mikhaïl

txec

danès

rus

[múχa]

[fóχ]

[miχəíl]

KHA

KH

MIKHaÍL

[θ]

Francisco (cast.)

TH

Thaçi

Johnathan

albanès

anglès

[θáʧi]
[ʒɔ́nəθən]

THÀTXI

JÒNaTHaN

Anar al contingut