El Temps de la A a la Z: L' ozó troposfèric, el bessó "dolent"

Alberto Alcántara Actualitzat

L'ozó troposfèric és un gas contaminant que perjudica la salut.

L'ozó és un gas incolor que es troba en diverses parts de l'atmosfera. La seva concentració màxima es dóna a l'estratosfera, a uns 20 quilòmetres d'altura. En aquest nivell de l'atmosfera, és un gas essencial que ajuda a protegir la Terra dels raigs ultraviolats del sol. D'aquí la preocupació envers el problema del forat a la capa d'ozó. En canvi, l'ozó que es troba més a prop de la superfície, a la troposfera, perjudica tant la salut humana com el medi ambient.

Creació de l'ozó troposfèric

L'ozó troposfèric, que també es coneix com ozó ambiental, és un gas invisible que es troba a l'aire que respirem. Es crea mitjançant reaccions fotoquímiques, activades per la llum del sol, entre els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils (COV). Aquests ingredients es produeixen tant per factors naturals (com la vegetació o els processos de fermentació) com per factors artificials (crema de combustible, vapors de gasolina i solvents químics). Altres elements en joc per la creació d'ozó natural són les intrusions de l'ozó estratosfèric a nivells més baixos i les descàrregues elèctriques de les tempestes.

Degut a la intervenció del sol en el procés, a l'hemisferi nord els nivells d'ozó solen ser més elevats a les tardes durant els mesos en què les temperatures són altes i la influència de la llum solar directa és més intensa.

Efectes de l'ozó de baix nivell

L'ozó troposfèric, a diferència del situat a l'estratosfera, danya la salut humana, la vegetació i els materials. És un gas molt reactiu, que pot tenir efectes corrosius sobre els materials. Pel que fa a la salut, depèn de la concentració i durada de l'episodi, pot causar tos, irritacions (a la faringe, a la gola, als ulls), dificultats respiratòries o símptomes de malestar general com el cansament o el mal de cap.

La sensibilitat a l'ozó pot variar molt per cada persona, però el risc més gran d'afectació el tenen les persones que tenen malalties cardíaques o pulmonars, els nens i la gent gran.