Col·laboració amb entitats i projectes internacionals

El compromís amb la societat és una constant en totes les activitats de la Corporació. Ho és en els continguts, amb el tractament equilibrat i rigorós de les informacions i amb l'especial atenció al pluralisme i la diversitat, i també més enllà de la pantalla i de l'antena. 

El servei públic i la vinculació amb el territori i amb els ciutadans s'estén a tots els vessants d'actuació de la CCMA. És amb aquesta voluntat que manté lligams estrets amb el teixit associatiu, d'entitats i institucions del país. Col·labora activament en els àmbits cívic, social, esportiu, del món universitari i de la recerca, i sobretot en el foment de la cultura. També dóna suport a tota mena d'esdeveniments culturals com ara festivals de cinema, de música, de teatre o de dansa.

És especialment rellevant el paper de la Corporacíó en la indústria audiovisual. Motor del sector a Catalunya, la CCMA ha estat la base sobre la qual s'ha conformat un teixit empresarial sòlid i competitiu. Els acords amb companyies de producció han dotat de finançament i de finestres de difusió a centenars de creacions i han estat essencials a l'hora de crear un sector audiovisual potent i, ara ja, internacionalitzat.

Els nivells de col·laboració que s'estableixen amb institucions, entitats i associacions són diversos: patrocinis, mecenatges, col·laboracions habituals i participació en projectes concrets, entre d'altres.

Esdeveniments culturals

La CCMA lidera el consorci europeu d'assessorament per a la implantació de la TDT a les televisions públiques de Colòmbia

La CCMA forma part del consorci internacional que ha guanyat la licitació pública convocada per la UE per impulsar el pas de la televisió analògica a la televisió digital a Colòmbia. Hi col·labora juntament amb l'empresa catalana BAa Consultors i Persidera SpA, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Una delegació de professionals de la CCMA és responsable de la formació en aspectes clau per a la migració cap a la TDT en formacions que tenen lloc a Colòmbia i a Catalunya en diferents fases, al llarg del 2017 i el 2018.

Implantació de la TDT a les televisions públiques de Colòmbia

La CCMA participa en el projecte de la UE per a impulsar la TDT a la televisió pública de Colòmbia

Una delegació de professionals de la CCMA, ha viatjat a Colòmbia com a responsable de la formació en aspectes clau per a la migració cap a la TDT. La Corporació, en un projecte liderat pel Departament d'Estratègia Corporativa i Recursos Humans, forma part del consorci internacional que ha guanyat la licitació pública convocada per la UE per impulsar el pas de la televisió analògica a la televisió digital a Colòmbia.

El desembre de 2016, la Unió Europea va adjudicar al consorci liderat per l'empresa catalana BAa Consultors, Persidera SpA (Itàlia) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament el contracte per “contribuir a la migració de la televisió analògica a la televisió digital terrestre a Colòmbia, fent servir l'estàndard DVB-T2, assegurant l'aprofitament dels avantatges comparatius que ofereix aquesta tecnologia, brindant una televisió de qualitat i promovent la utilització de la xarxa pública com a instrument que genera noves oportunitats per promoure la cohesió social i territorial, la innovació i el desenvolupament econòmic del país”. El projecte del consorci integrat per la CCMA competia amb altres operadors i empreses del sector audiovisual espanyol i europeu.

El contracte per a la implementació del projecte finalitza al maig del 2018 i durant aquest període una delegació colombiana formada per professionals de la Ràdio Televisió Nacional de Colòmbia-RTVC i Canals Públics Regionals, el Ministeri de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, l'Autoritat Nacional de Televisió, l'Agència Nacional de l'Espectre i la Comissió de Regulació de Comunicacions-CRC, han visitat TV3 per desenvolupar la segona fase de la formació. Per part de la CCMA, en el conjunt del projecte hi ha intervingut una trentena de professionals que han participat en les diferents etapes.

La TDT, un impuls econòmic a Colòmbia

L'objectiu general d'aquesta iniciativa correspon a l'enfortiment de sector de la televisió de Colòmbia, a través de la transferència de coneixement i tecnologia en el marc del procés de migració cap a la televisió digital terrestre, per tal de promoure la innovació i el desenvolupament econòmic del país. Amb aquest objectiu, el projecte dona suport principalment a les entitats públiques colombianes relacionades, tant a nivell nacional com regional, per dotar Colòmbia de les eines, el coneixement tècnic, regulador i de desenvolupament de continguts de qualitat que portin a l'encesa de la TDT i l'apagada de la televisió analògica sense traumatismes i aprofitant de la millor manera els avantatges de l'estàndard Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T2) en la posada en marxa de la televisió digital a Colòmbia.

Totes les parts implicades han coincidit a valorar l'experiència com a molt enriquidora i positiva.

Participació en projectes europeus de recerca tecnològica

La missió de la CCMA explicita la voluntat de ser model de referència de qualitat i innovació. Donant resposta a aquest mandat, ha participat en molts projectes de recerca, tant nacionals com europeus, de manera que s'ha consolidat una xarxa de socis col•laboradors d'abast continental. Recollint aquesta tradició, la CCMA promou la seva participació en projectes de recerca de caràcter tecnològic en els camps de la producció audiovisual, les comunicacions, la distribució de continguts i la millora en l'accessibilitat als productes audiovisuals.

Actualment, la CCMA participa en els projectes europeus EasyTV i ImAc, orientats a millorar l'accessibilitat dels mitjans multimèdia i interactius. L'objectiu del projecte EasyTV és fomentar una oferta més àmplia de mitjans accessibles per a tothom i proporcionar un accés igualitari als serveis audiovisuals per a tots els usuaris, especialment per a persones amb diversos graus de discapacitat (visual, d'audició o de mobilitat). La participació en el projecte ImAc es concreta en la implementació de serveis d'accessibilitat en entorns immersius de vídeo 360º.

EasyTV

Un dels molts reptes amb què s'enfronten les persones amb diversos graus de discapacitat (visual o discapacitat auditiva) és la seva incapacitat i dificultat per accedir als productes i serveis convencionals i, per tant, no poden gaudir de serveis audiovisuals de manera igual que les persones sense discapacitat. La marginació de les persones amb discapacitat en aquest nivell és un problema crític i problemàtic, especialment en la "societat de la informació" actual, on l'accés a la informació hauria de ser lliure per a tothom, perquè cada individu pugui assolir el màxim potencial, personalment, professionalment i socialment. Tot i que s'han identificat aquests desafiaments, no s'han abordat encara de forma eficient ja que les solucions existents encara hereten característiques de la televisió analògica o només se centren en la visualització tradicional de televisió.

En aquest context, el sistema EasyTV pretén no només facilitar l'accés als serveis multimèdia, oferint nous mecanismes de lliurament de mitjans, sinó també avançar un pas més, millorant la interacció basada en un enfocament multilingüe i adaptant-la a les preferències de l'usuari proporcionant contingut personalitzat en una plataforma multiterminal única integrada. Concretament, EasyTV es basarà en quatre pilars:

  • a) Serveis d'accés millorats per a l'experiència audiovisual multimèdia millorada per a persones amb discapacitat.
  • b) Millora de la personalització del contingut experimentat i la seva interacció, cap a una experiència hiperpersonalitzada per a tothom.
  • c) Noves tecnologies per trencar la barrera del llenguatge de signes (basades en tècniques de crowdsourcing).
  • d) Millora i desenvolupament del reconeixement de veu i gest / mirada per controlar el conjunt de TV i aplicacions de TV (p. ex., moviment ocular o moviment del cap) en forma de control remot universal.

Les proves amb els usuaris establiran una estreta cooperació mitjançant l'intercanvi d'experiències entre els socis i grups d'usuaris, a fi de potenciar tot el procés d'avaluació i validació de la tecnologia EasyTV.

L'objectiu d'EasyTV és fomentar una major disponibilitat d'ofertes de mitjans accessibles per a tothom i proporcionar accés igualitari als serveis audiovisuals per a tots els usuaris, especialment per a persones amb diversos graus de discapacitat (enfocades a problemes visuals, d'audició i mobilitat). El projecte té com a objectiu desenvolupar serveis d'accés millorat per mitjans de comunicació i fer que la distribució de funcions d'accessibilitat noves amb una experiència visual i sonora multimèdia millorada sigui més rendible, més flexible i més fàcil d'usar. EasyTV té com a objectiu innovar i posar en marxa el gran avenç de trencar la barrera del llenguatge per a tots mitjançant el desenvolupament de tecnologies que puguin millorar la interacció i realitzar traduccions de llenguatge de signes cap a una interacció de comunicació inclusiva. El cor d'EasyTV és una personalització millorada del contingut que experimenta i la seva interacció, cap a una experiència hiperpersonalitzada per a tothom.

Per garantir un impacte adequat, l'enfocament del projecte està dissenyat per crear una societat de la informació per a tothom, cap a una Europa lliure de barreres per a persones amb discapacitat.

En el projecte, coordinat per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), hi participen, a més de la CCMA, la Fundació Confederació Nacional Sords Espanya (CNSE), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Engineering Ingegneria Informatica SpA i MEDIAVOICE SRL (d'Itàlia); i Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH) i ARX.NET S.A, de Grècia.

ImAc

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) participa en el projecte Immersive Accessibility, del programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.

El projecte Immersive Accessibility (ImAc), iniciat l'octubre del 2017, explora nous mètodes d'implementació de serveis d'accessibilitat (subtítols, àudio descripció, àudio subtítols, llenguatge de signes i interfícies accessibles) en entorns immersius de vídeo 360º. El projecte es vol allunyar de les limitacions de la tecnologia actual, en un entorn en què el consumidor podrà personalitzar completament l'experiència per satisfer les seves necessitats personals. L'acció clau en ImAc serà assegurar que les experiències immersives siguin inclusives en diferents idiomes, atenent les necessitats d'aquells usuaris amb problemes d'audició i de baixa visió, dificultats d'aprenentatge i d'edat. Aquests serveis també estan destinats a un públic més ampli, el seu contingut pot aportar un valor significatiu en àmbits com la comoditat de l'usuari, l'aprenentatge del llenguatge o la teràpia lingüística.

El disseny d'ImAc està centrat en l'usuari. El projecte té una durada de 30 mesos, els tres primers es dedicaran a entendre les necessitats dels usuaris finals amb relació als serveis d'accessibilitat en mitjans immersius, amb la col·laboració de grups de treball que inclouen usuaris finals i professionals de la producció i distribució de continguts d'accessibilitat.

El primer grup de treball, reunit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es va enfocar en l'audiodescripció de continguts immersius i va comptar amb la col·laboració de sis usuaris amb deficiències visuals, i també de professionals de la producció d'audiodescripció.

La CCMA va organitzar la reunió del segon grup de treball, enfocat en la subtitulació i la llengua de signes. En aquest cas va comptar amb la col·laboració de les entitats ACAPPS, AICE, la Llar del Sord de Badalona, la UAB i Anglatècnic. El grup va començar observant alguns exemples de continguts immersius del popular programa de televisió “Polònia”, produït per la CCMA, que van servir per introduir el debat sobre l'accessibilitat mitjançant subtitulació i la llengua de signes en entorns immersius. Un total de catorze usuaris, entre els quals hi havia sords signants, sords amb i sense implantació coclear i professionals de la producció, la gestió i la distribució de continguts accessibles van debatre i van fer propostes de com enfocar l'accessibilitat en continguts immersius 360º.

El projecte, liderat pel centre de recerca català i2CAT, compta amb la participació de la CCMA, la Universitat Autònoma de Barcelona, les empreses Anglatècnic i Motion Spell, l'emissora de televisió Rundfunk Berlin-Brandenburg i l'Institut für Rundfunktechnik GmbH alemanys i la University of Salford Manchester (USAL) i el Royal National Institute of the Blind, del Regne Unit.

Aquests projectes estan parcialment finançats a través del ICT Policy Support Programme (ICT PSP) com a part del programa Horitzó 2020 de Recerca i Innovació a la Unió Europea.

La CCMA sempre ha estat capdavantera en la millora i implementació dels serveis avançats d'accessiblitat i ja ha participat en diversos projectes d'aquest àmbit, alguns d'ells també finançats per la UE, com els projectes DTV4ALL i HBB4ALL.