Quins passos hem de seguir per definir un model bàsic de retribució per objectius?
 
a) Revisar si el Conveni Col·lectiu que ens és d'aplicació regula sistemes d'incentius o variables, i consultar els aspectes jurídics per a la seva aplicació.
 
b) Analitzar l'estructura de costos de l'empresa i la possibilitat d'establir una relació entre increment de la producció (o de la productivitat, o del rendiment, etc.) i l'increment dels beneficis.
 
c) Definir un escenari possible d'incentius i costos variables assumibles d'acord amb l'anàlisi anterior.
 
d) Definir les prioritats de l'empresa en relació amb la capacitat de competir en el mercat (increment de vendes, increment d'un tipus de vendes, qualitat, fidelització de clients, etc.).
 
e) Descriure un model bàsic d'incentiu relacionant els incentius o variables assumibles del punt c i les prioritats del punt d.
 
f) Analitzar si podem fixar un sol sistema o cal fer-ne diversos en funció dels llocs, prioritats, necessitats, etc.
 
g) Analitzar si fem un sistema col·lectiu (objectius d'empresa) o un d'individual (objectius de cada persona).
 
h) Negociar l'establiment (si tenim comitè o delegats d'empresa) o fixar els criteris si no en tenim (assegurar legalment el sistema).
 
i) Comunicar correctament el sistema a tots els empleats.
 
j) Revisar el sistema de variables als 3, 6 i 12 mesos, per revisar que compleixi els objectius fixats.

Errors més habituals en l'establiment de sistemes de variables
 
- No definir les prioritats. Per exemple, fixar una prima de quantitat que provoca un increment de la producció total, però que fa incrementar les pèrdues i fa baixar la qualitat.
 
- No comunicar adequadament el sistema de retribució: el sistema, els objectius, les prioritats, etc.
 
- No realitzar valoracions exactes dels resultats generats o pagar variables incorrectament.
 
- Deixar de valorar els objectius de forma que queda com a part fixa del salari.
 
- No fixar topalls màxims a la retribució variable.
 
- Fixar sistemes massa complexos de valoració de l'assoliment dels objectius.
 
- No definir objectius mesurables.
 
- Fixar objectius massa alts amb fites que incentiven molt poc.
 
- Creure que un sol sistema pot servir per a tota l'empresa.
 
- No avaluar sistemes d'incentius col·lectius vs. sistemes individuals.
 
- Avaluar només resultats subestimant el fet de valorar comportaments.
Anar al contingut