Política de fonts

El compromís de "Fets o fakes" amb la transparència és total i és per això que sempre que es publiqui un desmentit o rectificació es mencionaran de manera explícita les fonts consultades que han servit per fonamentar la rectificació per tal que, si l'oient així ho vol podrà accedir ell mateix a la informació de base. En el procés periodístic, "Fets o fakes" pot estar en contacte amb fonts que no volen ser identificades però en aquest cas només serviran per orientar la cerca d'informació que finalment ha de ser pública i explícita i en cap cas es podrà citar una font anònima per acreditar la veracitat d'un desmentit.

Metodologia de verificació d'imatges

La difusió de fotografies i vídeos de veracitat dubtosa és una altra font de desinformacions o mitges veritats i és per això que "Fets o Fakes"  inclou els fakes en aquest format en els objectius de les seves verificacions. Per tal de dur a terme una tasca efectiva i transparent, ens fixem en el mètode de referència que marca l'organització First Draft:

Transparència de fons i de l'organització

La CCMA es financia a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i d'ingressos per publicitat.

L'estructura de l'organització és pública i transparent.

Política de rectificació

A "Fets o fakes" ens equivoquem, com tothom, i és per això que sempre que es demostri que una rectificació o desmentit és incorrecte en algun punt, ho farem evident en la mateixa mesura, horari i format en què s'ha emès el desmentit incorrecte.

Anar al contingut