RELACIONAT
Descobreixen que la quimioteràpia basada en platí pot ser la causant de la resistència al tractament