Edició: Roser Perera
Coordinació: Centre territorial de Lleida