Bases del concurs #AMiNoMenganyen, amb Adolescents iCat

Primera – Objecte

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) organitza l'acció promocional "Concurs #AMiNoMenganyen amb Adol.lescents iCat ", que es realitzarà del 29 de maig al 4 de juny.

El guanyador disposarà d'una invitació doble per gaudir del concert d'Ana Guerra el 6 de juny al Polo Music Festival

 

Segona – Característiques del concurs

2.1 Àmbit subjectiu

La participació és oberta per a totes les persones, de 16 a 21 anys, que participin en la proposta ideada pel programa "Adol.lescents iCat" en els termes que s'indiquen més endavant.

2.2 Lloc de celebració, mecànica de l'acció i premis

L'acció participativa serà comunicada pel programa "Adol.lescants iCat" a través del seu perfil de les xarxes socials i anirà des del moment de la publicació, el 29 de juny, fins al 4 de juny a les 18 h.

Per poder participar, a part de complir amb el que disposa l'àmbit subjectiu, el participant haurà de fer un post amb un vídeo al seu perfil d'Instagram explicant ‘Com et protegeixes de les Fake News?' i caldrà que posi el hashtag #AMiNoMenganyen .

El guanyador, escollit per sorteig d'entre tots els participants, serà comunicat el 4 de juny a les xarxes del mateix programa, un cop ens hàgim posat en contacte amb ell i haguem verificat que compleix els requisits d'edat que es reculen en les bases.

El guanyador haurà de facilitar nom i DNI propi i de la persona que l'acompanyarà per facilitar la identificació a l'entrada del concert per part de l'equip del Polo Music Festival. Caldrà tenir present que tant el guanyador com l'acompanyant se sotmetran també als requisits estipulats per l'accés, en especial els d'edat dels 16 i als 17 anys, del mateix Polo Club Festival i que poden consultar en el web del mateix.

L'organizació es reserva el dret de declarar deserts els premis d'aquesta acció participativa, en cas d'impossibilitat d'adjudicar-los en la forma prevista per qualsevol causa.


Tercera – Condicions i limitacions a la participació

Els participants a l'acció participativa han de ser majors de 16 anys en el moment de participar-hi.

No poden participar-hi el personal adscrit al Polo Club Festival ni a la CCMA, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o la publicitat d'aquesta promoció.

Si el premiat no compleix la totalitat dels requisits de participació, es tornarà a fer el sorteig i així successivament fins que el guanyador compleixi amb els requisits de les bases.

 

Quarta – Dret d'ús d'imatge i veu i dades de caràcter personal

El nom del guanyador es donarà a conèixer a la xarxa social del programa Adol.lescents iCat.

La CCMA tractarà les dades per gestionar l'acció de participació i poder procedir al lliurament del premi. En aquest sentit, i per poder facilitar l'accés al recinte del Polo Club Festival, la CCMA, SA haurà de comunicar els noms i els DNI del guanyador i acompanyant. La informació es tractarà per part de la CCMA, SA per facilitar el premi.

Per exercir els seus drets, podran enviar una comunicació a dpd@ccma.cat.Es garanteix el tractament de la informació d'acord amb la legislació vigent i l'exercici dels drets dels participants.

Més informació del tractament de dades per part de la CCMA a https://www.ccma.cat/avis-legal/privacitat-i-cookies/.


Cinquena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

 

Sisena – Altres estipulacions

La CCMA es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, la CCMA, es compromete a comunicar a través de la pàgina web i dels perfils de xarxes del programa "Adol.lescents iCat, les bases modificades, o, si escau, l'anul·lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin coneixedors.

 

Aquestes bases són accessibles a través del web http://www.ccma.cat/icat/ .

 

Setena – Obligacions fiscals

El premi queda subjecte a les pertinents obligacions fiscals.


Vuitena - Llei i jurisdicció

En cas de divergència entre els usuaris i la interpretació de les presents bases per part de l'organitzador, seran competents per conèixer dels litigis que puguin plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants al fur que els pogués correspondre.

 

Anar al contingut