Una nova llei regularà el lloguer d'habitacions, pisos compartits i coworking

S'afegirà al Codi Civil català i serà més completa que la llei estatal, la LAU, que s'aplica ara: inclourà les noves formes de lloguers que no tenen regulació

TEMA:
Habitatge

El govern està preparant un avantprojecte de llei per regular els contractes de lloguer i legislar per primera vegada des de Catalunya. Un dels objectius seria blindar el decret de regulació de preus del lloguer actual, pendent de la resolució del Tribunal Constitucional.

Una normativa pròpia que, a més dels contractes de lloguer tradicionals de pisos i locals comercials, que ara estan regulats per la Llei d'Arrendaments Urbans, vol incorporar fórmules per altres tipus d'arrendaments que ara no tenen cap regulació, com els pisos compartits, el lloguer d'habitacions o els locals de cotreball, en el cas dels negocis.

"Catalunya tindrà per primera vegada una normativa pròpia per als arrendaments de béns. Una regulació íntegra i completa dels lloguers i de les seves principals modalitats contractuals, des del lloguer d'habitatge habitual a d'altres formes existents."

Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la reunió del Consell Executiu que ha aprovat la memòria preliminar de la futura llei.

Una necessitat social

La nova llei vol respondre a la necessitat social que hi hagi més residència habitual de lloguer, que hi hagi més habitatges de lloguer al mercat i també més oferta de lloguer social.

La regulació vol donar més seguretat a arrendadors i llogaters i evitar les situacions d'abús, "reforçar les garanties de totes les parts implicades i fer el mercat de lloguer més segur, més estable i socialment més equitatiu".

Entre altres mesures, la llei establirà terminis prou amplis per evitar la inseguretat de les parts, i regularà les pròrrogues dels contractes per protegir-ne l'estabilitat. Els arrendadors no poden repercutir en els llogaters despeses no pactades en el contracte d'arrendament.

També es vol garantir l'equitat entre les parts quan el llogater es trobi --com ha passat durant la pandèmia-- en posició d'inferioritat respecte de l'arrendatari per causes sobrevingudes.

Noves formes de lloguer

La novetat de la llei és la inclusió de formes d'arrendament sorgides de noves necessitats socials, com ara les llars compartides, el lloguer d'habitacions, de segona residència o de temporada. També es preveu el contracte de lloguer de local de negoci, d'arrendament de consum, el rènting i el coworking.

Pel que fa a les llars compartides –enteses com a allotjament en un habitatge que es comparteix amb la persona resident–, es preveu regular-les més enllà del seu ús turístic.

En el contracte de lloguer d'habitacions, sobretot a estudiants, el propietari ha d'establir l'ús exclusiu d'una habitació i el dret a utilitzar altres espais de l'habitatge d'ús comú, com la cuina, els lavabos o els espais de pas. Una regulació que ja existeix en països com Bèlgica, Itàlia o França.

El contracte d'arrendament dels locals de negoci es regeix per la llibertat de pacte i, si no n'hi ha, per la llei d'arrendaments urbans espanyola (LAU), però aquesta llei no contempla totes les modalitats, un fet que genera inseguretat jurídica en espais llogats amb noves formes com el coworking, i també els arrendaments en rènting: els contractes de lloguer d'un bé moble –generalment nou– del qual es pot gaudir per un preu que es paga en quotes mensuals.

La futura llei d'arrendament de béns també inclourà el contracte d'arrendament de consum, amb l'objectiu de fer front als problemes de desequilibri entre les parts quan qui lloga és una empresa immobiliària i el llogater és un particular.

Codi Civil català

Després de la tramitació parlamentària, la llei aprovada s'incorporarà al Codi Civil català. El llibre sisè del Codi Civil català, dedicat a les obligacions i els contractes, ja recull des del 2017 la normativa relativa a la compravenda, la permuta i els arrendaments rústics i de conreu. La nova llei acabarà amb la dispersió normativa, que fins ara tenia com a marc de referència la llei d'arrendaments urbans espanyola (LAU).

 

ARXIVAT A:
Habitatge Generalitat de Catalunya
Anar al contingut