Barcelona

Què és i què suposa acollir-se al fons de liquiditat autonòmic?

El mecanisme de liquiditat de les administracions públiques, de caràcter temporal i voluntari, preveu un fons de 18.000 milions per aquest 2012 que serà gestionat per l'ICO. Les autonomies que s'hi acullin estaran sotmeses a condicions fiscals i financeres, algunes encara per determinar.

Actualitzat
El reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l'àmbit financer crea un mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes, de caràcter temporal i voluntari, que permetrà atendre les necessitats financeres de les autonomies.

Per necessitats financeres s'entenen els venciments del deute públic de les comunitats i les quantitats addicionals necessàries per finançar l'endeutament. En concret:

a) Els venciments corresponents als valors emesos.
b) Els venciments de préstecs concedits per institucions europees de les quals Espanya sigui membre.
c) Les operacions que no puguin ser refinançades o renovades per les comunitats autònomes respectant el criteri de prudència financera definit per Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera.
d) Les necessitats de finançament del dèficit públic.


Un fons de 18.000 milions per aquest 2012

El mecanisme es fa efectiu mitjançant la creació d'un fons de liquiditat autonòmic, dotat amb 18.000 milions d'euros l'any 2012, que es finança amb deute públic i que la seva gestió financera s'adjudica a l'Institut de Crèdit Oficial. El desemborsament a les comunitats autònomes es farà conforme a un calendari per trams.


Procediment i condicions

Per acollir-se al fons de liquiditat, el procediment serà el següent:

a) Presentació per part de les comunitats d'una sol·licitud davant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP).
b) Acceptació de la sol·licitud pel MINHAP.
c) Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera definint uns criteris de prudència financera.
d) Acceptació formal pel Consell de Govern de la comunitat autònoma de les condicions del mecanisme.

Pel que fa a les condicions financeres i fiscals:

a) Les autonomies se sotmeten a autorització prèvia i expressa de la Secretaria General del Tresor i Política Financera de totes les operacions d'endeutament a l'estranger i se subjecten a comunicació al Ministeri de totes les operacions d'endeutament.
b) Les ajudes seran en forma de crèdit que l'Estat concertarà, amb càrrec al Fons de Liquiditat, amb cada comunitat autònoma que s'hi adhereixi.
c) L'import màxim del crèdit no podrà superar la quantia dels recursos necessaris per atendre els venciments del deute financer la comunitat autònoma.
d) Les condicions financeres -els interessos- aplicables a aquestes operacions de crèdit s'establiran per acord de la Comissió Delegada del Govern per Afers Econòmics a proposta del MINHAP.
e) Els pagaments de venciments de deute públic de les autonomies els farà l'Estat en nom i a compte de la comunitat autònoma.
f) La comunitat que demani l'ajuda haurà de presentar davant el MINHAP una modificació del pla d'ajust.
g) Haurà de presentar un pla de tresoreria i detall d'operacions de deute viu, actualitzat mensualment.
h) Trametre informació mensual sobre l'execució del pla d'ajust.

S'atribueix als organismes d'intervenció de les comunitats autònomes la competència per vetllar per l'execució del pla d'ajust. En cas de desviacions en l'execució dels plans d'ajustament, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat pot enviar missions de control a les comunitats autònomes.


Sancions

En cas d'incompliment de les condicions, l'Estat es reserva el dret a recórrer als articles 25 i 26 de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquests articles estableixen mesures de coerció i d'intervenció directa de l'Estat.
Anar al contingut