Madrid

No es pagarà plusvàlua si es ven un immoble per un preu inferior al de compra

El nou impost de la plusvàlua municipal, que entrarà en vigor a l'estiu, s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del 15 de juny del 2017

RedaccióActualitzat

El Ministeri d'Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han pactat la reforma de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal, perquè la venda amb pèrdues dels immobles no tributi per aquest impost, i s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del 15 de juny del 2017, segons el text de la proposició de llei al qual ha tingut accés Europa Press.

La data des de la qual s'aplicarà el nou tribut coincideix amb el dia en què el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar la sentència del Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucional i va anul·lar parcialment el pagament de la plusvàlua municipal en les vendes d'habitatges amb pèrdues, perquè considera que no es pot imposar un impost quan no s'ha produït un guany econòmic i simplement per "la mera titularitat del terreny durant un període de temps".

D'aquesta manera, aquells contribuents que des del 15 de juny de 2017 hagin venut els seus immobles per un preu inferior al que els van comprar i, malgrat això hagin tributat per la plusvàlua municipal, haurien de, una vegada que entri en vigor aquesta proposició de llei prevista per a l'estiu, rebre la devolució de l'esmentat tribut, ja que, segons la sentència del TC i la nova regulació de l'impost, no haurien d'haver-ho pagat.

Serà el contribuent qui hagi de demostrar que va vendre l'immoble sense obtenir cap guany patrimonial.

Demostració amb les escriptures

Per recuperar els diners pagats en concepte de plusvàlua el contribuent haurà de demostrar que no ha tingut cap increment patrimonial amb la venda i això ho pot fer amb els documents oficials que acreditin la transmissió, com ara l'escriptura o, per exemple, els comprovats de l'administració tributària.

La reforma de l'impost, que Hisenda preveu que pugui entrar en vigor aquest estiu, també ha modificat el càlcul del tribut en aquells supòsits en què sí que hi hagi un guany patrimonial. S'han inclòs uns nous coeficients segons el nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició de l'immoble, fins a un màxim de 20.

Aquests coeficients màxims, que variaran des del 0,09 quan la venda sigui inferior a un any fins al 0,60 quan sigui igual o superior a 20 anys.

Anar al contingut